Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco├Ârdineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 137sexies.
TITEL VII.- CONTROLE EN GESCHILLEN
HOOFDSTUK I.- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING TER ZAKE VAN DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE EVALUATIE EN CONTROLE EN VAN DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE

Art. 138.

Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 165, stelt de verzekeringsinstelling of de tarificatiedienst op eigen intiatief of op verzoek van de controlediensten van het Instituut, aan de hand van elektronisch opgeslagen en verwerkte gegevens, lijsten op onder de vorm van geïntegreerde bestanden die de nodige gegevens bevatten voor de volledige identificering van de verstrekkingen, van de zorgverstrekkers die deze hebben voorgeschreven, uitgevoerd of afgeleverd en van de begunstigden. Deze gegevens kunnen zowel verstrekkingen die in rekening werden gebracht betreffen, als deze die door de verzekering voor geneeskundige verzorging werden terugbetaald. Het volgnummer van het geneesmiddelenvoorschrift moet eveneens vermeld worden in deze gegevensbestanden.

Na waarmerking door een gevolmachtigde van de verzekeringsinstelling of de tarificatiedienst erkend door de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle, gelden deze lijsten tot bewijs van het tegendeel, ook ten aanzien van derden.


HOOFDSTUK II.- GENEESKUNDIGE CONTROLE
Art. 139.

Affichage standard