Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 138.
HOOFDSTUK II.- GENEESKUNDIGE CONTROLE
  Art. 139.
  09/06/2022 In het Instituut wordt een Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle ingesteld, bestaande uit een centrale dienst en [uitvoeringsdiensten in de zin] van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken
  09/06/2022 De Koning bepaalt, bij besluit overlegd in Ministerraad, voor deze [uitvoeringsdiensten] :
  01/01/2015 het aantal;
  01/01/2015 het ambtsgebied;
  01/01/2015 de zetel.]
  09/06/2022 In afwijking van het eerste lid, en in afwachting van de uitvoering door de Koning van de bevoegdheid Hem verleend door het tweede lid, is de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, samengesteld als volgt : een centrale dienst, ten hoogste tien [uitvoeringsdiensten] waarvan het ambtsgebied overeenstemt met de provinciale omschrijving waarvan zij de naam dragen (Antwerpen, Limburg, Namen, Luxemburg, Luik, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Henegouwen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant), en een dienst voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  15/02/2003 Hij wordt ermee belast:
  15/02/2003 Informatie te verstrekken aan de zorgverleners teneinde inbreuken op deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten te voorkomen; de informatie betreft in het bijzonder de aanbevelingen en de indicatoren bedoeld in artikel 73;
  15/02/2003 De verstrekkingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging te evalueren in het licht van de bepalingen van artikel 73 op basis van:
  15/02/2003 a) de indicatoren van manifeste afwijking in vergelijking met de aanbevelingen van goede medische praktijkvoering, als bedoeld in artikel 73, § 2;
  15/02/2003 b) de indicatoren, bepaald door het Comité voor evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, bedoeld in artikel 73, § 2, tweede lid;
  15/02/2003 c) de kwantiteit van de voorgeschreven of verleende verstrekking beoordeeld conform artikel 73, § 4;
  09/04/2012 de verstrekkingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging te controleren [op het vlak van de realiteit en conformiteit met de bepalingen van deze wet, van haar uitvoeringsbesluiten en verordeningen en van de overeenkomsten en akkoorden afgesloten krachtens deze zelfde wet];
  15/02/2003 de geneeskundige controle van de prestaties van de uitkerings- en moederschapsverzekering te verzekeren;
  09/04/2012 uitvoering te geven aan de beslissingen van zijn Leidend ambtenaar [of door de door hem aangewezen ambtenaar], zijn Comité, de Kamers van eerste aanleg en de Kamers van beroep, bedoeld in artikel 144;
  15/05/2007 de betwistingen met de zorgverleners over de toepassing van artikel 73bis bij de Kamers van eerste aanleg aanhangig te maken, onder voorbehoud van de bevoegdheid van de Leidend ambtenaar zoals bepaald in artikel 143.
  10/01/2009 De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle informeert daarenboven elke maand het Comité van de zaken die hij aanhangig heeft gemaakt bij de Kamers van eerste aanleg, [die hij afgesloten heeft met een waarschuwing of een opmerking.], evenals de zaken waarin de zorgverlener vrijwillig de waarde van de ten onrechte geattesteerde verstrekkingen heeft terugbetaald;
  15/05/2007 beroep in te stellen tegen de beslissingen van de Kamers van eerste aanleg of administratief cassatie-beroep in te stellen bij de Raad van State tegen beslissingen van de Kamers van beroep, zonder voorafgaandelijke machtiging van noch latere goedkeuring door het Comité.

Art. 140.

Affichage pour impression