Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 204.
HOOFDSTUK II.- ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
  Art. 205.
  12/06/2010 De in hoofdstuk I van titel V, bedoelde bijdragebescheiden worden binnen de termijnen en in de vormen voorgeschreven [door de in artikel 161 bedoelde Technische commissie], door de verzekeringsinstellingen gezonden aan de Dienst voor administratieve controle.
  12/06/2010 De Koning bepaalt voor welke categorieën van gerechtigden de verzending van de bijdragebescheiden vervangen wordt door het mededelen van de geïnformatiseerde gegevens. [De in artikel 161 bedoelde Technische commissie] bepaalt de nadere regels ter zake.

Art. 206.

Affichage pour impression