Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 205.
  Art. 206.
  10/05/1996 § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 161, 5°, zijn de verzekeringsinstellingen verplicht, onder de door de Koning te bepalen modaliteiten, ontvangsten- en uitgavenbescheiden betreffende de door hen geboekte inkomsten en uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van deze wet, op te stellen en over te maken aan de door de Koning aangewezen instellingen.
  06/09/1994 Zij zijn bovendien verplicht, onder de door de Koning te bepalen modaliteiten, statistische tabellen van hun uitgaven met betrekking tot de in titel III, hoofdstuk III, de in titel IV, hoofdstuk III en de in titel V, hoofdstuk III, bedoelde verstrekkingen op te stellen en over te maken aan het Instituut.
  06/09/1994 Onder de door de Koning te bepalen voorwaarden wordt het bedrag van de uitgaven dat ontbreekt op de in het voorgaande lid bedoelde statistische tabellen niet in aanmerking genomen voor het vaststellen van de in artikel 16, § 1, 4°, bedoelde rekeningen.
  30/04/1997 Vanaf het dienstjaar 1998, volgens modaliteiten bepaald door de Minister, na raadpleging van de in het volgend lid bedoelde commissie, dienen deze statistische tabellen ook de uitgaven te bevatten betreffende alle verstrekkingen die in elke verplegingsinrichting worden verricht voor niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.
  02/01/1996 Bij de Algemene diensten van het Instituut wordt een Technische, boekhoudkundige en statistische commissie opgericht, waarvan de Koning de bevoegdheden, de samenstelling en de werking bepaalt.
  13/03/1998 § 2. Het Instituut deelt aan de technische cel bedoeld in artikel 155 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, de gevalideerde facturatiebestanden mee met betrekking tot de verrichte verblijven. De Koning bepaalt de periodiciteit, de termijn en de modaliteiten voor de overdracht van die gegevens.
  30/04/1997 § 3. Onder de door de Minister te bepalen modaliteiten, na advies van de Technische boekhoudkundige en statistische commissie, maken de verzekeringsinstellingen aan de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Instituut statistische gegevens over die moeten toelaten de raming van de behoeften aan tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren, rekening gehouden met demografische variabelen, socio-economische variabelen, morbiditeitsvariabelen en omgevingsvariabelen die betrekking hebben op de urbanisatie. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op consumptiepatronen van elke individuele anonieme rechthebbende.
  30/04/1997 § 4. Vanaf het dienstjaar 1998 maken de verzekeringsinstellingen aan de in § 3 vermelde dienst, op basis van modaliteiten die door de Minister worden vastgelegd na advies van de Technische boekhoudkundige en statistische commissie, en voor verstrekkingspakketten die overeenkomen met de partiële begrotingsdoelstellingen, statistische distributies over waarbij het aantal verbruikers van gezondheidszorgen in dichtheidsverdelingen wordt opgenomen, in functie van de hoegrootheid van hun verbruik, uitgedrukt enerzijds in aantal gevallen, anderzijds in bedragen van verzekeringstegemoetkoming.
  23/09/2005 § 5. [Opgeheven door: K.B. 17-9-05 - B.S. 23-9 - ed. 1]
  31/12/2002 § 6. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is verplicht het Kenniscentrum, binnen de termijn en de modaliteiten bepaald door de Koning, alle inlichtingen te verschaffen en gegevens ter beschikking te stellen, die het nodig heeft bij het uitoefenen van de opdrachten die krachtens hoofdstuk 2 van titel III van de programmawet van 24 december 2002 en haar uitvoeringsbesluiten aan het Kenniscentrum worden toevertrouwd.
  24/03/2007 Elke overdracht van persoonsgegevens vanuit het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, vereist een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
  31/12/2002 Indien gegevens overgedragen worden met het oog om ze te koppelen aan andere gegevens dienen deze door het Rijksinstituut overgemaakt te worden aan de technische cel bedoeld in artikel 155 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen die de koppeling uitvoert.

HOOFDSTUK III.- INVORDERING VAN VERSCHULDIGDE BEDRAGEN
Art. 206bis.

Affichage pour impression