Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 206.
HOOFDSTUK III.- INVORDERING VAN VERSCHULDIGDE BEDRAGEN
  Art. 206bis.
  03/12/2023 § 1. In het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging, kan elke som die door de verzekeringsinstellingen [of het Instituut] aan een zorgverlener moet worden betaald, van rechtswege door de verzekeringsinstellingen [of het Instituut] worden aangewend ter betaling van de door de zorgverlener verschuldigde bedragen die hij ten onrechte heeft ontvangen, of ter voldoening van iedere andere schuldvordering die is ontstaan krachtens deze wet, haar uitvoeringsbesluiten en verordeningen en van de overeenkomsten en akkoorden afgesloten krachtens dezelfde wet.
  06/01/2017 § 2. Ingeval de schuldenaar in gebreke blijft, kan het Instituut de Algemene Administratie van [de inning en de invordering] belasten met de invordering van de verschuldigde bedragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 94 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.
  10/05/2014 § 3. [De bedragen die worden gerecupereerd zijn inkomsten van de verzekering voor geneeskundige verzorging zoals bedoeld in artikel 191 en worden op de rekening van het Instituut gestort.]

TITEL X.- SLOTBEPALINGEN
Art. 207.

Affichage pour impression