Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 137.
  Art. 138.
  01/01/2017 - 31/12/2023 [De tegemoetkoming in de kosten voor de revalidatieverstrekkingen is afhankelijk van de voorafgaande toestemming van :
  19/07/2018 - 31/12/2023 het College van [artsen-directeurs] :
  01/01/2017 - 31/12/2023 a) voor de verstrekkingen verleend in het buitenland en die voorzien zijn :
  01/01/2017 - 31/12/2023 - in de nomenclatuur opgemaakt in toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid van de gecoördineerde wet;
  01/01/2017 - 31/12/2023 - in de overeenkomsten bedoeld in artikel 22, 6°, van de gecoördineerde wet;
  01/01/2017 - 31/12/2023 b) voor de verstrekkingen verleend in België en die voorzien zijn :
  19/07/2018 - 31/12/2023 - in de nomenclatuur opgemaakt in toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid van de gecoördineerde wet indien de tegemoetkoming expliciet afhankelijk wordt gesteld van de voorafgaande toestemming van het College van [artsen-directeurs];
  01/01/2017 - 31/12/2023 - in de overeenkomsten betreffende implanteerbare hartdefibrillatoren, opgemaakt in uitvoering van artikel 22, 6°, van de gecoördineerde wet;
  19/07/2018 - 31/12/2023 de adviserend [arts] voor de verstrekkingen verleend in België en die voorzien zijn :
  01/01/2017 - 31/12/2023 a) in de nomenclatuur welke is opgemaakt bij toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, van de gecoördineerde wet, met uitzondering van de verstrekkingen, bedoeld in het punt 1°, b), eerste lid, van dit artikel;
  01/01/2017 - 31/12/2023 b) in de overeenkomsten die zijn bedoeld in artikel 22, 6° van de gecoördineerde wet, met uitzondering van de verstrekkingen bedoeld in het punt 1°, b), tweede lid, van dit artikel.]

Art. 139.

Affichage pour impression