Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 263.
  Art. 264.
  01/01/2014 [Voor de ingewilligde mutaties, tekent de vroegere verzekeringsinstelling op het formulier « aanvraag om mutatie » alle gevraagde inlichtingen op met betrekking tot de toestand van de gerechtigde ten aanzien van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met inbegrip van de vermelding van een sanctie met uitstel welke tegen hem is uitgesproken.
  01/01/2014 Het aldus ingevulde en ondertekende formulier wordt binnen de in artikel 260, eerste lid, bepaalde termijn aan de nieuwe verzekeringsinstelling gezonden.
  01/01/2014 De gegevens in verband met de ingewilligde mutaties worden tevens aan de Dienst voor administratieve controle overgemaakt.]

Art. 265.

Affichage pour impression