Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 51bis.
G. Technische raad voor rolstoelen.
  Art. 51ter.
  30/12/2003 § 1. Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging wordt een Technische raad voor rolstoelen ingesteld, die is samengesteld uit:
  30/12/2003 de voorzitter;
  30/12/2003 vijf werkende en vijf plaatsvervangende leden, die een bijzondere bekwaamheid hebben inzake technologie en vervaardiging van producten, door de Minister gekozen onder de kandidaten met een academische mandaat in een Belgische universiteit, die lesgeven in een school waar een hogeschoolopleiding tot gegradueerde in orthopedie wordt gegeven of die een functie uitoefenen in een inrichting voor revalidatie en herscholing;
  30/12/2003 zeven werkende en zeven plaatsvervangende leden, die een bijzondere bekwaming hebben inzake technologie en vervaardiging van producten, aangewezen door de verzekeringsinstellingen; elke verzekeringsinstelling heeft recht op één mandaat van werkende lid en één mandaat van plaatsvervangend lid;
  30/12/2003 zeven werkende en zeven plaatsvervangende leden, aangewezen door de representatieve beroepsverenigingen van bandagisten;
  19/07/2018 vier werkende en vier plaatsvervangende leden, bevoegd voor het voorschrijven van de verstrekkingen bedoeld in artikel 28, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, aangewezen door de representatieve beroepsverenigingen van de [artsen];
  30/12/2003 vier werkende en vier plaatsvervangende leden, die een bijzondere bekwaming hebben inzake technologie en vervaardiging van producten, aangewezen door "l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", de "Dienststelle für Personen mit Behinderung", het Vlaams fonds voor sociale integratie van personen met een handicap en de "Service bruxellois francophone des personnes handicapées"; elk fonds heeft recht op één mandaat van werkend lid en één mandaat van plaatsvervangend lid;
  30/12/2003 twee werkende en twee plaatsvervangende leden, aangewezen door de representatieve beroepsverenigingen van de industrie;
  30/12/2003 twee werkende en twee plaatsvervangende leden aangewezen door de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap.
  30/12/2003 § 2. De onder § 1, 7° en 8°, vermelde leden zijn niet stemgerechtigd.

H. Technische Raad voor radio-isotopen
Art. 51quater.

Affichage pour impression