Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN
  Artikel. 1.
  22/10/2017 § 1. In deze verordening wordt verstaan onder:
  01/09/2003 a) "Wet": De wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
  01/09/2003 b) "Koninklijk besluit van 3 juli 1996": het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
  01/09/2003 c) "Koninklijk besluit van 10 oktober 1986": het koninkijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de veplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
  01/09/2003 d) "Koninklijk besluit van 22 februari 1998": het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart;
  01/09/2003 e) "Derdebetalersregeling": de betalingswijze die wordt omschreven in artikel 1 van het koninkijk besluit van 10 oktober 1986;
  01/09/2003 f) "Nomenclatuur": de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen als bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
  01/09/2003 g) "Instituut": het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
  01/09/2003 h) "Verzekeringscomité": het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging bedoeld in artikel 21 van de gecoördineerde wet.

Art. 1bis.

Affichage pour impression