Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11┬░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco├Ârdineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 19.
  Art. 20.
  01/09/2003 De tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de in het ministerieel besluit van 24 januari 1985 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten van de gedialyseerde rechthebbenden bedoelde reiskosten, wordt verleend op voorwaarde dat aan de verzekeringsinstelling een document is afgeleverd conform het model vervat in bijlage 53 of 54.

Art. 21.

Affichage pour impression