Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 22octies.
HOOFDSTUK IX. - VOORWAARDEN VOOR VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING VOOR TANDHEELKUNDIGE VERSTREKKINGEN
  Art. 23.
  01/09/2017 § 1. De verzekeringstegemoetkoming voor tandprothesen die zijn opgenomen in artikel 5, § 2, A, van de nomenclatuur, vanaf de leeftijd van 50 jaar, is enkel verschuldigd indien de aangerekende verstrekking vergezeld is van pseudocodes voor de fasen zoals hieronder vermeld :
  01/09/2017 - 389675-389686 voor de standaardafdruk
  01/09/2017 - 389690-389701 voor de individuele afdruk
  01/09/2017 - 389712-389723 voor de beetrelatiebepaling
  01/09/2017 - 389734-389745 bij de pas
  01/09/2017 Bij elke pseudocode wordt de datum vermeld waarop de betreffende fase plaatsvond. Het nomenclatuurnummer van de prothese wordt geattesteerd op datum van plaatsing.
  01/09/2017 Bij overlijden van de patiënt tijdens de confectieperiode, worden, in toepassing van artikel 6, § 5, 1.3. van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, de fasen vermeld die doorlopen werden, aangevuld met het nomenclatuurnummer van de prothese met de datum van de laatste doorlopen fase.
  01/09/2017 De te gebruiken pseudocodes zijn in dit geval :
  01/09/2017 - 389756-389760 voor de standaardafdruk
  01/09/2017 - 389771-389782 voor de individuele afdruk
  01/09/2017 - 389793-389804 voor de beetrelatiebepaling
  01/09/2017 - 389815-389826 bij de pas
  01/09/2017 In het geval van overlijden van de patiënt na de pas maar vóór de plaatsing en controle, worden de pseudocodes 389756-389760, 389771-389782, 389793-389804 en 389815-389826 gevolgd door de pseudocode 389830-389841. Deze pseudocode 389830-389841 en het nomenclatuurnummer van de prothese worden beide geattesteerd met de datum van de fase van de pas.
  01/09/2017 De pseudocodes dienen te worden gebruikt voor de prothesen geplaatst vanaf de datum van inwerkingtreding van de schrapping van de bijlage 56 in artikel 6, § 5 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.
  01/01/2009 § 2. Deze paragraaf werd opgeheven door: Verordening 3-11-08 - B.S. 28-11 - ed. 2 - art. 1
  01/01/2009 § 3. Benevens de in de § 1 vermelde vereisten is de verzekeringstegemoetkoming:
  01/01/2004 - voor de partiële prothesen van 1 tot 13 tanden, en voor de volledige prothesen die vóór de leeftijd van 50 jaar worden vervaardigd in het raam van de afwijkingen die zijn vermeld in artikel 6, § 5, 2.2., van de nomenclatuur, afhankelijk van de voorafgaande instemming van de adviserend geneesheer, welke wordt aangevraagd met het formulier dat is vervat in de bijlage 57. In dat geval wordt de instemming van de adviserend geneesheer en de beslissing van de verzekeringsinstelling binnen dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld aan de rechthebbende;
  01/09/2005 - voor de partiële prothesen van 1 tot 13 tanden, en voor de volledige prothesen die vóór de leeftijd van 50 jaar worden vervaardigd in het raam van de afwijkingen die zijn vermeld in artikel 6, § 5, 2.3 en 2.4, van de nomenclatuur, afhankelijk van de voorafgaande instemming van de Technische tandheelkundige raad wiens akkoord wordt aangevraagd, met het formulier dat is vervat in de bijlage 57, via de adviserend geneesheer die oordeelt over de volledigheid van het dossier.
  01/01/2004 Het aanvraagformulier, waarop naargelang, de instemming van de adviserend geneesheer en de beslissing van de verzekeringsinstelling of het akkoord van de Technische tandheelkundige raad zijn vermeld, wordt gevoegd bij het getuigschrift voor verstrekte hulp dat bij de plaatsing van de prothese aan de rechthebbende wordt uitgereikt.
  01/05/2009 § 4. De verzekeringstegemoetkoming voor het vervroegd vernieuwen van een uitneembare prothese waarvoor reeds een tegemoetkoming door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging is verleend, in geval van de afwijkingen vermeld in artikel 6, § 5, 3.A.3, is afhankelijk van de voorafgaande toestemming van de Technische tandheelkundige raad. De verzekeringstegemoetkoming voor de uitzonderlijke vervanging van de basis, in geval van de afwijkingen vermeld in artikel 6, § 5, 3.C.2, is eveneens afhankelijk van de voorafgaande toestemming van de Technische tandheelkundige raad.
  01/09/2005 Elke aanvraag wordt, via de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling, met het door de practicus ingevulde en ondertekende formulier dat is vervat in de bijlage 58, aan de Technische tandheelkundige raad overgemaakt.
  01/09/2017 Na akkoord van de Technisch tandheelkundige raad moeten de verstrekkingen 308335-308346 en 378335-378346 aangerekend worden op de manier zoals voorzien in artikel 23, § 1, van bovenbedoelde verordening.
  01/09/2003 § 5. Verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekking 317295-317306 van artikel 14, 1 van de nomenclatuur, is slechts verschuldigd als de aanvraag overgemaakt werd aan de Technische tandheelkundige raad via de verzekeringsinstelling, door middel van het formulier voorzien in de bijlage 59.
  01/08/2017 De verstrekking 312491-312502 die in artikel 14, l van de nomenclatuur is opgenomen impliceert het opmaken door de zorgverlener van het document voorzien onder bijlage 59bis. Het dient door de zorgverlener en de patiënt te worden ondertekend en wordt in het patiëntendossier bewaard.
  01/01/2020 § 6. De verzekeringstegemoetkoming bij verstrekkingen bedoeld in de rubriek « tandheelkundige zorg bij kankerpatiënten of met anodontie » van artikel 5 van de nomenclatuur is enkel mogelijk als bij het getuigschrift voor verstrekte hulp een notificatie is zoals voorzien in artikel 6, § 5ter van de nomenclatuur.
  01/01/2020 Het getuigschrift voor verstrekte hulp, samen met de notificatie, moet worden doorgestuurd naar de verzekeringsinstelling die op basis hiervan zal kunnen tussenkomen bij de in rekening gebrachte verstrekkingen. De notificatie wordt vervolgens doorgestuurd naar het RIZIV, dat de verzonden informatie registreert in een databank.
  01/01/2020 Voor de rechthebbenden bedoeld in artikel 6, § 5ter, A1. wordt deze melding uitgevoerd door middel van het formulier bedoeld in bijlage 90. Voor de rechthebbenden bedoeld in artikel 6, § 5ter A2. en A3., wordt deze melding uitgevoerd door middel van een formulier voorzien in bijlage 91.
  01/01/2020 Als het prothetisch werk vroegtijdig wordt onderbroken of beëindigd omwille van het overlijden van de patiënt of omwille van dwingende medische redenen zoals bedoeld in artikel 6, § 5ter, D. van de nomenclatuur van de zorgprestaties, wordt één van de volgende pseudocodes vermeld als betrekkelijke verstrekking in de kolom « n° van de tand of prothese op dewelke de verstrekking wordt uitgevoerd » van het getuigschrift voor verstrekte hulp:
  01/01/2020 - 389852-389863 als het prothetisch werk is onderbroken voor de prestaties 309573-309584 of 309595-309606 na de planning en voorbereiding van het werk en voor het plaatsen van de implantaten ;
  01/01/2020 - 389874-389885 als het prothetisch werk is onderbroken voor de prestaties 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746 of 309750-309761, na de definitieve afdruk;
  01/01/2020 - 389896-389900 als het prothetisch werk wordt onderbroken voor de prestaties 379536-379540, 379551-379562, 309536-309540 en 309551-309562 na vervaardiging van een metalen frame en voor het plaatsen;
  01/01/2020 - 389911-389922 als het prothetisch werk wordt onderbroken voor de prestaties 309610-309621, 309632-309643,309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746 en 309750-309761, na de vervaardiging van de prothese of de brug en voor het plaatsen van deze.
  01/07/2022 § 7. Alle prestaties van artikel 5 van de nomenclatuur die buiten een vaste praktijk worden uitgevoerd, moeten met een pseudocode 389933-389944 worden aangeduid zoals bepaald in artikel 6, § 20 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Art. 24.

Affichage pour impression