Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11┬░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco├Ârdineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 29.
HOOFDSTUK XIII. - TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN DIE DOOR DE RECHTHEBBENDEN WERDEN GEDRAGEN MET BETREKKING TOT ENTERALE VOEDING THUIS VIA SONDE OF STOMIE - MAXIMUMFACTUUR

Art. 30.

1. Met de Programmawet van 24 december 2002 worden, met ingang van 1 januari 2003, de door de rechthebbende die voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden bedoeld in artikel 37sexies, eerste lid van de wet, gedragen kosten voor enterale voeding thuis via sonde of stomie, als persoonlijk aandeel beschouwd in het kader van de maximumfactuur.

2. De wet voorziet als aanvraagprocedure een eenvoudige medische notificatie.

Voor deze medische notificatie moet gebruik worden gemaakt van het formulier dat als bijlage gaat bij het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde.

3. Voor de aflevering dient een "attest voor aflevering van produkten, voor enterale voeding thuis via sonde per stomie" gebruikt conform het model dat is opgenomen in bijlage 67.

4. Voor het indienen van deze attesten door de rechthebbende bij zijn verzekeringsinstelling, dient een verzamelstaat met de nodige certificaties en gegevens gebruikt conform het model dat is opgenomen in bijlage 68.


HOOFDSTUK XIIIbis. - MODELLEN VAN ZORGTRAJECTCONTRACTEN
Art. 30bis.

Affichage standard