Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 30bis.
HOOFDSTUK XIIIter. - MODEL VAN NOTIFICATIE VAN EEN BEPERKT PROGRAMME VOOR GLYCEMIECONTROLE BIJ EEN PATIENT MET DIABETES TYPE 2
  Art. 30ter.
  01/06/2009 De notificatie bedoeld in hoofdstuk VI, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen, wordt opgemaakt conform het model vervat in bijlage 74.

HOOFDSTUK XIIIquater - TABAKSONTWENNING
Art. 30quater.

Affichage pour impression