Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 30ter.
HOOFDSTUK XIIIquater - TABAKSONTWENNING
  Art. 30quater.
  01/10/2009 § 1. Het document bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 31 augustus 2009 inzake de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de hulp bij tabaksontwenning gebruikt door de tabacologen die geen zorgverleners zijn wordt opgemaakt conform het model vervat in bijlage 75.
  01/10/2009 § 2. Het follow-updocument bedoeld in artikel 6 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 31 augustus 2009 wordt opgemaakt conform het model vervat in bijlage 76.

HOOFDSTUK XIIIquinquies - REGISTRATIE VAN GROEPERINGEN IN DE HUISARTSGENEESKUNDE
Art. 30quinquies.

Affichage pour impression