Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 22bis.
  Art. 22ter.
  01/09/2010 Het register bedoeld onder het opschrift « Behandeling van obesitas », in artikel 14, d), 6°, van de nomenclatuur, wordt op elektronische wijze bijgehouden.
  01/09/2010 Het bevat minstens de gegevens die zijn opgenomen in de notificatie zoals bedoeld in artikel 22bis.

HOOFDSTUK VIIIter. - VOORSCHRIFT IN MEDISCHE BEELDVORMING
Art. 22quater.

Affichage pour impression