Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Artikel. 1.
  Art. 1bis.
  01/01/2011 Behoudens de afwijking voorzien in artikel 6, § 2bis, moet vanaf 1 januari 2011 in alle bijlagen van deze verordening waarin verwezen wordt naar een financiële rekening de IBAN en de BIC van deze rekening vermeld worden.

HOOFDSTUK II. - GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN
Afdeling I. - Geneeskundige verstrekkingen geëist door of voor rekening van anderen
Art. 2.

Affichage pour impression