Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 30septies.
HOOFDSTUK XIIIsepties. - BEKENDMAKING VAN DE INFORMATIEVE OMZENDBRIEVEN AAN DE ZORGVERLENERS
  Art. 30octies.
  01/01/2016 § 1. De informatieve omzendbrieven voor de zorgverleners met uitzondering van de omzendbrieven waardoor een antwoord van de zorgverlener wordt gevraagd, worden bekendgemaakt zoals volgt :
  01/01/2016 - één papieren exemplaar wordt gedeponeerd ter uitvoering van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België;
  01/01/2016 - één papieren exemplaar wordt in bewaring gegeven bij de Bibliotheek van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  01/01/2016 - elke andere terbeschikkingstelling van de zorgverleners en van het publiek gebeurt via de internetsite van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. De op deze internetsite ter beschikking gestelde publicaties zijn de exacte reproducties in elektronisch formaat van het papieren exemplaar gedeponeerd in wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België.
  01/01/2016 § 2. In afwijking van § 1 en voor zover de zorgverlener wettelijk de mogelijkheid heeft om elektronisch te antwoorden, worden de zorgverleners individueel op de hoogte gebracht van die mogelijkheid via een eenvoudige infobrief met een antwoordformulier voor het antwoord op papier en via de nodige aanwijzingen voor het elektronisch antwoord. De andere bijlagen kunnen worden geraadpleegd op de website van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Art. 30nonies.

Affichage pour impression