Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11┬░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco├Ârdineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 30octies.
  Art. 30nonies.
  01/09/2012 Voor het gebruik van de overeenkomstig artikel 30octies via de internetsite van het RIZIV ter beschikking gestelde elektronische bestanden is geen enkele vergoeding verschuldigd, noch voor de consultatie, noch voor verdere verwerking.

HOOFDSTUK XIIIdecies.- VAN HET ZORGPROTOCOL VOOR PATIENTEN MET DIABETES TYPE 2
Art. 30decies.

Affichage pour impression