Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 22ter.
HOOFDSTUK VIIIter. - VOORSCHRIFT IN MEDISCHE BEELDVORMING
  Art. 22quater.
  01/02/2018 Het aanvraagformulier bedoeld in artikelen 17, § 12, eerste lid, en 6, § 17, 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt opgemaakt conform het model vervat in bijlage 82.

Art. 22quinquies.

Affichage pour impression