Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 22quinquies.
  Art. 22sexies.
  01/02/2016 Het notificatieformulier bedoeld in artikelen 17, § 1, en 17bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt opgemaakt conform het model vervat in bijlage 86.

HOOFDSTUK VIIIquater. - GESTANDAARDISEERD AANVRAAGFORMULIER VOOR DE REDUCERENDE BORSTPLASTIE
Art. 22septies.

Affichage pour impression