Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 22septies.
HOOFDSTUK VIIIquinquies - PERMANENTIE IN DE FUNCTIE INTENSIEVE ZORGEN
  Art. 22octies.
  08/03/2017 - 30/04/2023 De lijst van de geneesheren bedoeld in artikel 13, § 6, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt opgemaakt conform het model opgenomen als bijlage 89.

HOOFDSTUK IX. - VOORWAARDEN VOOR VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING VOOR TANDHEELKUNDIGE VERSTREKKINGEN
Art. 23.

Affichage pour impression