Tableau synoptique des Modifications
  Art. 16.
  06/09/1994 § 1. De Algemene raad:
  10/09/2002 bepaalt de algemene beleidslijnen, stelt de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling vast en legt, na advies van het Verzekeringscomité, de globale budgetten van de financiële middelen, bedoeld in artikel 69, § 4 en § 5 ter goedkeuring aan de Minister voor;
  06/09/1994 waakt over het financieel evenwicht van de verzekering voor geneeskundige verzorging, onder meer op basis van de kwartaalverslagen van de Commissie voor begrotingscontrole, zoals bepaald in artikel 18;
  01/01/2024 maakt de begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging op [in overeenstemming met de gezondheidszorgdoelstellingen bedoeld in 18°];
  06/09/1994 stelt de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging vast;
  26/02/2014 [stelt de bedragen vast die worden toegewezen aan het Bijzonder Solidariteitsfonds.]
  12/06/2010 onderzoekt het jaarverslag dat, voor wat de verplichte ziekteverzekering betreft, wordt opgesteld door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, alsook de verslagen die hem door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de Dienst voor administratieve controle worden bezorgd ter uitvoering van de artikelen 141, § 1, 14° en [161, § 2, 3° ], en brengt binnen de door de Koning vastgestelde termijnen aan de Minister verslag uit over de maatregelen die hij besloten heeft te nemen of die hij voorstelt;
  07/09/2017 beslist, na advies van de Commissie voor begrotingscontrole, of de overeenkomsten en akkoorden die ter goedkeuring aan het Verzekeringscomité worden voorgelegd, in overeenstemming zijn met de begroting [, en, in voorkomend geval, met het financieel meerjarenkader dat voor de betrokken sector werd goedgekeurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 51, § 1, eerste lid];
  02/01/1996 [Opgeheven bij: Wet 20-12-95 - B.S. 23-12.]
  06/09/1994 stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt het de Koning ter goedkeuring voor.
  30/04/1997 10° houdt, na goedkeuring voor alle sectoren, de inventaris bij van de financiële weerslagen bedoeld in artikel 51, § 7, na advies van de Commissie voor begrotingscontrole, en deelt om de drie maanden de wijzigingen er van mee aan de Commissie voor begrotingscontrole, het Verzekeringscomité en de betrokken overeenkomsten- of akkoordencommissie;
  01/04/2009 11° [Opgeheven door Wet(div) 10-12-2009 - B.S. 31-12 - ed. 3 - art. 32]
  30/04/1997 12° beslist, in het geval dat de Commissie voor begrotingscontrole een voorstel doet zoals bedoeld in artikel 51, § 5, over de opportuniteit om correctiemaatregelen te nemen en de mate waarin deze dienen genomen te worden.
  01/01/2002 13° stelt, ter uitvoering van artikel 202, § 2, de voorlopige uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging vast.
  23/09/2005 14° bepaalt de inhoud van de uitgavenstaten van de verzekering voor geneeskundige verzorging die het Instituut toelaten om de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging af te sluiten.
  06/07/2009 15° [kan dadingen aangaan in de zin van artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek om aan de geschillen hangende voor de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde, die voortvloeien uit de toepassing van de artikelen 59 tot 61 en van artikel 22 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, een einde te maken, voor zover een vordering tegen de notificatie beoogd in artikel 61, § 7, tweede lid, en § 16, tweede lid, werd ingesteld binnen de door artikel 167 op straffe van verval voorgeschreven termijn.
  06/07/2009 In het kader van elk van deze dadingen kan hij verzaken aan 35 % van het bedrag van de ristorno's, zoals aangerekend in de betekening waarvan sprake in het vorige lid voor de periode 1989-1992; onverminderd hetgeen voorzien is in het volgende lid, kan hij ook verzaken aan de verwijlintresten, zoals beoogd in artikel 61, § 6, derde lid, § 7, vierde lid, § 15, derde lid, en § 16, vierde lid.
  06/07/2009 Elke dading is onderworpen aan de voorafgaande betaling van minstens 65 % van het bedrag van de ristorno's, zoals aangerekend in de betekening beoogd in het eerste lid, vermeerderd met de verwijlintresten, zoals bedoeld in artikel 61, § 7, vierde lid, en § 16, vierde lid, berekend op het verschil tussen 65 % van het bedrag van de ristorno en de reeds betaalde voorschotten tegen de wettelijke rentevoet vastgelegd in artikel 2 van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, en dit vanaf 1 januari 2000.
  06/07/2009 Zij zal de onherroepelijke verbintenis van het laboratorium of zijn rechthebbende bevatten om binnen de maand na het afsluiten van de dading een akte van afstand van rechtsvordering neer te leggen in alle procedures die het laboratorium in het kader van de in het eerste lid bedoelde reglementering heeft ingeleid tegen het Instituut.]
  06/07/2009 [Ingeval deze dading een terugbetaling door het Instituut veronderstelt, zal deze verdeeld worden over de begrotingsjaren 2009 en 2010.]
  10/05/2014 16° [stelt het bedrag vast van de in artikel 56, § 8, bedoelde forfaitaire financiële tussenkomst.]
  01/05/2014 17° [kan dadingen aangaan in de zin van artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek om een einde te maken aan de geschillen die voortvloeien uit de toepassing van de artikelen 64, 73bis, 2° en 142, § 1, in samenhang gelezen met artikel 18, § 2, B, d) quater van de bijlage zoals gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en/of hoofdstuk VI van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten en die betrekking hebben op het aanrekenen van verstrekkingen door ziekenhuizen verricht met niet-erkende PET-scanners.
  01/01/2024 18° [bepaalt, binnen de 90 dagen volgend op de eerste Regeringsverklaring van een nieuwe federale regering, op basis van onder meer het document bedoeld in artikel 18/2, § 1, eerste lid, opgeleverd door de Commissie voor gezondheidszorgdoelstellingen en rekening houdend met de budgettaire context, de voor de legislatuur prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen binnen het kader van de verplichte ziekteverzekering. Hij wordt geacht hiertoe het Verzekeringscomité te raadplegen. Het advies van het Verzekeringscomité wordt gegeven binnen de dertig dagen volgend op de vraag daartoe van de Algemene Raad. Bij ontstentenis van een advies binnen die termijn wordt het advies geacht gegeven te zijn. Deze doelstellingen kunnen worden herzien gedurende de legislatuur volgens diezelfde procedure.
  01/01/2024 De door de Algemene Raad bepaalde gezondheidszorgdoelstellingen worden meegedeeld aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Verzekeringscomité, de Commissie voor gezondheidszorgdoelstellingen en de bij titel III, hoofdstuk I, afdeling VIII, bedoelde overeenkomsten- en akkoordencommissies. Ze worden ook gepubliceerd in de vorm van een bericht in het Belgisch Staatsblad en worden online beschikbaar gesteld op de website van het Instituut.]
  01/01/2024 19° [ bepaalt en bewaakt de concrete vertaling van de gezondheidszorgdoelstellingen bedoeld in 18° voor en door de verplichte ziekteverzekering, en dit rekening houdend met de budgettaire context. De overeenkomsten en akkoorden bedoeld in de artikelen 42 en 50 alsook het globale voorstel van het Verzekeringscomité bedoeld in artikel 39 steunen op de doelstellingen bedoeld in 18° en hun concrete vertaling. De Algemene Raad verifieert de afstemming rekening houdende met inzonderheid de in artikel 18/2, § 1, tweede en derde lid, bedoelde documenten van de Commissie voor gezondheidszorgdoelstellingen.]
  01/05/2014 In het kader van elk van deze dadingen kan hij verzaken aan 35 pct. van het bedrag van de verstrekkingen, waarvan sprake in het eerste lid. Elke dading is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke verbintenis door de bevoegde persoon van het ziekenhuis tot terugbetaling binnen de 3 maanden van minstens 65 pct. van de betwiste verstrekkingen waarvan sprake in het eerste lid.]
  06/09/1994 § 2. De Algemene raad zendt jaarlijks aan de Regering een omstandig rapport over de eenvormige toepassing van de wetgeving in heel het land. Dit rapport omvat een evaluatie van de eventuele ongerechtvaardigde verschillen en voorstellen tot wegwerking ervan.
  26/02/2014 § 3. Voor de bevoegdheden welke in § 1, 1°, 3°, 4°[, 5°] en 7°, worden gedefinieerd, worden de voorstellen slechts goedgekeurd indien zij de meerderheid van de stemmen halen van de stemgerechtigde leden van de Algemene raad, met inbegrip van de stemmen van alle leden van de groep bedoeld in artikel 15, eerste lid, a).