Tableau synoptique des Modifications


Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 206.


Publié le : 27/08/1994

[Wet 14/07/1994 - B.S. 27/08/1994 Invoeging] Art. 206.
d'application à partir du 06/09/1994


Publié le : 27/08/1994

[Wet 14/07/1994 - B.S. 27/08/1994 Invoeging] Onverminderd de bepalingen van artikel 161, 5°, zijn de verzekeringsinstellingen verplicht, onder de door de Koning te bepalen modaliteiten, ontvangsten- en uitgavenbescheiden betreffende de door hen geboekte inkomsten en uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van deze wet, op te stellen en over te maken aan de door de Koning aangewezen instellingen.
d'application à partir du 06/09/1994


Publié le : 23/12/1995

[Wet 20/12/1995 - B.S. 23/12/1995 Invoeging] Bij de Algemene diensten van het Instituut wordt een Technische, boekhoudkundige en statistische commissie opgericht, waarvan de Koning de bevoegdheden, de samenstelling en de werking bepaalt.
d'application à partir du 02/01/1996


Publié le : 30/04/1996

[Wet 29/04/1996 - B.S. 30/04/1996 Wijziging] § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 161, 5°, zijn de verzekeringsinstellingen verplicht, onder de door de Koning te bepalen modaliteiten, ontvangsten- en uitgavenbescheiden betreffende de door hen geboekte inkomsten en uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van deze wet, op te stellen en over te maken aan de door de Koning aangewezen instellingen.
d'application à partir du 10/05/1996
Note:


Publié le : 30/04/1996

[Wet 29/04/1996 - B.S. 30/04/1996 Invoeging] § 2. Het Instituut deelt aan de technische cel bedoeld in artikel 155 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen de gevalideerde facturatiebestanden mee met betrekking tot de tijdens ieder kalenderjaar verrichte opnamen. De Koning bepaalt de termijn en de modaliteiten voor de overdracht van die gegevens.
d'application à partir du 10/05/1996


Publié le : 30/04/1997

[Koninklijk besluit 25/04/1997 - B.S. 30/04/1997 ed.3 Vervanging] Vanaf het dienstjaar 1998, volgens modaliteiten bepaald door de Minister, na raadpleging van de in het volgend lid bedoelde commissie, dienen deze statistische tabellen ook de uitgaven te bevatten betreffende alle verstrekkingen die in elke verplegingsinrichting worden verricht voor niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.
d'application à partir du 30/04/1997


Publié le : 30/04/1997

[Koninklijk besluit 25/04/1997 - B.S. 30/04/1997 ed.3 Invoeging] § 3. Onder de door de Minister te bepalen modaliteiten, na advies van de Technische boekhoudkundige en statistische commissie, maken de verzekeringsinstellingen aan de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Instituut statistische gegevens over die moeten toelaten de raming van de behoeften aan tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren, rekening gehouden met demografische variabelen, socio-economische variabelen, morbiditeitsvariabelen en omgevingsvariabelen die betrekking hebben op de urbanisatie. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op consumptiepatronen van elke individuele anonieme rechthebbende.
d'application à partir du 30/04/1997


Publié le : 03/03/1998

[Wet 22/02/1998 - B.S. 03/03/1998 Vervanging] § 2. Het Instituut deelt aan de technische cel bedoeld in artikel 155 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, de gevalideerde facturatiebestanden mee met betrekking tot de verrichte verblijven. De Koning bepaalt de periodiciteit, de termijn en de modaliteiten voor de overdracht van die gegevens.
d'application à partir du 13/03/1998


Publié le : 31/12/2002

[Wet 24/12/2002 - B.S. 31/12/2002 ed.1 Invoeging] § 6. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is verplicht het Kenniscentrum, binnen de termijn en de modaliteiten bepaald door de Koning, alle inlichtingen te verschaffen en gegevens ter beschikking te stellen, die het nodig heeft bij het uitoefenen van de opdrachten die krachtens hoofdstuk 2 van titel III van de programmawet van 24 december 2002 en haar uitvoeringsbesluiten aan het Kenniscentrum worden toevertrouwd.
d'application à partir du 31/12/2002


Publié le : 23/09/2005

[Koninklijk besluit 17/09/2005 - B.S. 23/09/2005 ed.1 p.41359 art.9 Opheffing] § 5. [Opgeheven door: K.B. 17-9-05 - B.S. 23-9 - ed. 1]
d'application à partir du 23/09/2005


Publié le : 14/03/2007

[Wet 01/03/2007 - B.S. 14/03/2007 p.13608 Wijziging] Elke overdracht van persoonsgegevens vanuit het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, vereist een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
d'application à partir du 24/03/2007
Note: