Tableau synoptique des Modifications


Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 133.


Publié le : 31/07/1996

[Koninklijk besluit 03/07/1996 - B.S. 31/07/1996 Invoeging] Art. 133.
d'application à partir du 10/08/1996


Publié le : 31/07/1996

[Koninklijk besluit 03/07/1996 - B.S. 31/07/1996 Invoeging] De personen, die vanaf 1 januari 1990 de hoedanigheid van gerechtigde verkrijgen als bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 tot de zelfstandigen wordt verruimd, terwijl ze nog rechthebbenden zijn krachtens artikel 122 of 123 van de gecoördineerde wet, maar hun hoedanigheid van gerechtigde als bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° tot 12° en 16° van de gecoördineerde wet hebben verloren, kunnen, in toepassing van artikel 126, 1° van de gecoördineerde wet het recht op verstrekkingen slechts behouden tot het einde van het kwartaal dat volgt op datgene waarin zij de hoedanigheid van gerechtigde als bedoeld in artikel 3 van het voormelde koninklijk besluit van 30 juli 1964 hebben verkregen, tenzij zij het bewijs leveren dat zij vóór het einde van deze periode opnieuw de hoedanigheid van gerechtigde als bedoeld in het voormelde artikel 32, eerste lid, 1° tot 12° en 16° hebben verkregen.
d'application à partir du 10/08/1996


Publié le : 31/12/1997

[Koninklijk besluit 29/12/1997 - B.S. 31/12/1997 ed.2 Vervanging] De in artikel 32, eerste lid, 14° van de gecoördineerde wet bedoelde gerechtigde is een trimestriële bijdrage verschuldigd van 1.680 frank.
d'application à partir du 01/01/1998


Publié le : 22/12/2001

[Koninklijk besluit 11/12/2001 - B.S. 22/12/2001 ed.2 Wijziging] De in artikel 32, eerste lid, 14° van de gecoördineerde wet bedoelde gerechtigde is een trimestriële bijdrage verschuldigd van 43,11 EUR.
d'application à partir du 01/01/2002
Note:


Publié le : 22/12/2001

[Koninklijk besluit 11/12/2001 - B.S. 22/12/2001 ed.2 Wijziging] Het bedrag van deze bijdrage is gekoppeld aan het indexcijfer 104,06 (basis= 100) van de consumptieprijzen bereikt op 31 oktober 1999. Het bedrag wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan de hoegrootheid van het op 31 oktober van het voorgaande jaar bereikte indexcijfer van de consumptieprijzen.
d'application à partir du 01/01/2002
Note: