Tableau synoptique des Modifications


Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 196.


Publié le : 31/07/1996

[Koninklijk besluit 03/07/1996 - B.S. 31/07/1996 Invoeging] Art. 196.
d'application à partir du 10/08/1996


Publié le : 31/07/1996

[Koninklijk besluit 03/07/1996 - B.S. 31/07/1996 Invoeging] De raad wordt in vergadering bijeengeroepen, hetzij op dezes initiatief, hetzij op verzoek van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen, hetzij op vraag van ten minste drie leden welke schriftelijk wordt gedaan en het onderwerp van de vergadering vermeldt; de bijeenroeping vermeldt in elk geval het onderwerp van de vergadering.
d'application à partir du 10/08/1996