Uitkeringen (1)
  Uitvoeringsbesluiten Uitk. (1)
  Zeelieden - Mijnwerkers - Controle Instellingen Openbaar Nut - Bestuur der Talen (17)
  Sociale zekerheid van de zeelieden ter koopvaardij (17)

Document: 17

K.B. 15-5-2003: uitvoering art. 2 van besluitwet 7-2-1945 betreffende maatschappelijke veiligheid van zeelieden ter koopvaardij
K.B. 11-3-2002: uitvoering van sommige bepalingen van Wet 11-4-1995 en tot wijziging van K.B. 8-4-1976 houdende regeling van gezinsbijslag t.v.v. zelfstandigen
K.B. 26-10-2001: uitvoering art. 12, § 1, 2°, a), van besluitwet 7-2-1945
Wet 20-7-1991: sociale diverse bepalingen
K.B. 5-5-1988: wijziging K.B. 24-10-1936 houdende wijziging en samenordening van statute der hulp- en voorzorgkas voor zeevarenden onder Belgische vlag
K.B. 22-10-1987: uitvoering art. 45 van herstelwet 31-7-1984 voor koopvaardij
K.B. 7-4-1986: wijziging K.B. 24-10-1936 houdende wijziging en samenordening statuten der hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag
K.B. 4-9-1985: uitvoering art. 3, § 1, van besluitwet 7-2-1945 betreffende maatschappelijke veiligheid van zeelieden ter koopvaardij en wijziging van K.B. 24-10-1936
K.B. 24-1-1985: uitvoering KB 31-3-1984 houdende bepaalde tijdelijke wijzigingen in regeling inzake koppeling sommige sociale uitkeringen van maatschappelijke zekerheid en uitgaven in overheidssector aan indexcijfer van consumptieprijzen van het Rijk, en tot toekenning inhaalpremie aan sommige gerechtigden op sociale uitkeringen
K.B. nr. 33 30-3-1982: inhouding invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen
K.B. 29-10-1981: toekenning bijkomende bijslag in 1981 aan invalide zeelieden ter koopvaardij
K.B. 6-7-1981: vaststelling jaren 1980 en 1981 van herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op loongrenzen sommige sociale zekerheidsbijdragen
K.B. 12-12-1980: toekenning speciale vergoeding in 1980 aan invalide zeelieden ter koopvaardij
Wet 25-2-1964: inrichting pool van zeelieden ter koopvaardij (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 26-6 - ed. 2)
K.B. 10-9-1958: gewaarborgde minimumbedragen van rust- en overlevingspensioenen voor zeelieden ter koopvaardij
Besluitwet 7-2-1945: maatschappelijke veiligheid van zeelieden ter koopvaardij
K.B. 24-10-1936: wijziging en samenordening statuten der Hulp- en Voorzorgskas zeevarenden