Andere wettelijke bepalingen (1)
  Geneeskundige verzorging (815)
  Verordening geneeskundige verzorging van 28-7-2003 (1)
  Koninklijk besluit van 29-12-1997 (zelfstandigen) (1)
  Uitvoeringsbesluiten GV (813)
  Sociale Zaken (790)
  Algemene regeling 2024 (10)
  Algemene regeling 2023 (29)
  Algemene regeling 2022 (11)
  Algemene regeling 2021 (27)
  Algemene regeling 2020 (18)
  Algemene regeling 2019 (28)
  Algemeen regeling 2018 (28)
  Algemene regeling 2017 (16)
  Algemene regeling 2016 (23)
  Algemene regeling 2015 (28)
  Algemene regeling 2014 (31)
  Algemene regeling 2013 (30)
  Algemene regeling 2012 (30)
  Algemene regeling 2011 (26)
  Algemene regeling 2010 (24)
  Algemene regeling 2009 (24)
  Algemene regeling 2008 (19)
  Algemene regeling 2007 (40)
  Algemene regeling 2006 (31)
  Algemene regeling 2005 (28)
  Algemene regeling 2004 (18)
  Algemene regeling 2003 (33)
  Algemene regeling 2002 (28)
  Algemene regeling 2001 (26)
  Algemene regeling 1999-2000 (39)
  Algemene regeling 1997-1998 (37)
  Algemene regeling 1994-1996 (30)
  Algemene regeling 1991-1993 (32)
  Algemene regeling 1965-1990 (41)
  Algemene regeling 1963 (2)
  Zelfstandigen (3)
  Overleg tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten (23)
  Uitkeringen (2)
  Uitvoeringsbesluiten Uitk. (2)
  Zelfstandigen (4)
  Koninklijk besluit van 29-12-1997 (1)
  Andere besluiten (3)
  Administratie - Controle - Betwiste zaken (1)
  Financiën (1)
  Huishoudelijk reglement (1)

Document: 815

K.B. 9-4-2024: vaststelling bedragen administratiekosten 2024 aan verzekeringsinstellingen toegekend
K.B. 29-3-2024 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het RIZIV overeenkomsten kan sluiten voor het mogelijk maken van programma's in het kader van geïntegreerde zorg
K.B. 24-3-2024 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van art. 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de tegemoetkoming in de kosten van een behandeling met hadrontherapie
K.B. 11-3-2024: uitvoering art. 53, § 1, dertiende lid van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de verplichte verificatie door verplegingsinrichtingen van de identiteit van de patiënt door lezing van een elektronisch identiteitsmiddel
K.B. 25-2-2024: uitvoering art. 53, § 1, derde lid van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994
Koninklijk besluit
Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2024-2025 Ministeraad 26 januari 2024 Notificatie punt 27
Nationaal Akkoord Tandheelkundigen-Ziekenfondsen 2024-2025 Ministerraad 26 januari 2024 - Notificatie punt 2
K.B. 18-1-2024 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de tandheelkunde
M.B. 9-1-2024: tot bepaling van kwaliteitsnormen voor sommige vergoedbare diagnostische en verzorgingsmiddelen ingeschreven in de lijst gevoegd bij het K.B. van 23-11-2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in art. 34, eerste lid, 5° a), 19°, 20° en 20bis van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994
K.B. 17-12-2023: tot vaststelling voor het jaar 2024 van tegemoetkomingen aan de federale gezondheidszorgsectoren in de kost voor de opleidingsprojecten tot verpleegkundigen of zorgkundigen, "#Kiesvoordezorg" en "Instroom B", in de kost voor ondersteuning van het zorgpersoneel en in de kost voor pilootprojecten "(Op)Nieuw aan Boord"
K.B. 12-12-2023: tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de kinesitherapeuten voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers
Verord. 11-12-2023 tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de opticiens
Verord. 11-12-2023 tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de kinesitherapeuten
Verord. 11-12-2023 tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de verpleegkundigen
Verord. 11-12-2023 tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de orthopedische technologen in schoentechnologie
Verord. 11-12-2023 tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de vroedvrouwen
Verord. 11-12-2023 tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de orthopedische technologen in bandagisterie en orthesiologie
Verord. 11-12-2023 tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door logopedist
Verord. 11-12-2023 tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de orthopedische technologen in prothesiologie
Verord. 11-12-2023 tot vaststelling van de pseudocodes voor de aanvullende gegevens die door de tandheelkundigen aan de verzekeringsinstellingen moeten overgemaakt worden
Verord. 11-12-2023 tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de tandheelkundigen
Verord. 11-12-2023 tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de audiciens
Verord. 11-12-2023 tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de apothekers die werken in een voor het publiek opengestelde apotheek
K.B. 16-11-2023: tot vaststelling vanaf het kalenderjaar 2023 van de tegemoetkoming voor diverse maatregelen die voorzien zijn met betrekking tot de federale gezondheidssectoren
Koninklijk besluit van 13 november 2023 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers in 2023
K.B. 6-11-2023: vaststelling globaal budget in 2023 van financiële middelen voor hele Rijk voor verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten in kader van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en impact van elementen van jaarlijks budget die niet of niet volledig hun uitwerking hebben gehad
K.B. 19-10-2023: vaststelling van bedragen van administratiekosten die voor 2023 aan verzekeringsinstellingen worden toegekend
K.B. van 1-10-2023: bepaling voorwaarden en modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen financiële tegemoetkoming verleent aan vroedvrouwen voor gebruik van telematica en elektronisch beheer van medische dossiers
K.B. 15-9-2023: tot vaststelling van tegemoetkomingen aan federale gezondheidszorgsectoren in de kost voor ondersteuning van het zorgpersoneel
K.B. 15-9-2023 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2023
K.B. 15-9-2023: tot toekenning van een financiële tegemoetkoming aan volledig geconventioneerde zorgverleners en tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels ervan
K.B. 13-9-2023: houdende uitvoering van art. 195, § 1, 2°, lid 8, van de wet gecoördineerd op 14-7-1994
K.B. 13-9-2023: tot vaststelling van bijzondere regels inzake overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen
Protocolakkoord van 28-6-2023 tussen de federale staat, de Vlaamse gemeenschap, het Waalse gewest, de Franse gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de Franse gemeenschapscommissie met het oog op het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren bevoegd inzake de gezondheids-en welzijnssector en inzake bijstand aan personen
K.B. 28-6-2023: uitvoering art. 53, § 1, eerste, derde en vierde lid, van de wetgecoördineerd op 14 juli 1994
K.B. 28-6-2023: uitvoering art. 53, § 1, eerste, derde en vierde lid van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de elektronische facturatie en transparantie van tandheelkundigen
K.B. 12-3-2023: vaststelling verdelingswijze en toekenning administratiekosten onder landsbonden wat boorbereiding en uitvoering van "Terug Naar Werk-trajecten" in uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten betreft
K.B. 19-1-2023: datum waarop kiezerslijst voor verkiezingen van vertegenwoordigers van tandarsten in 2023 wordt vastgesteld
K.B. 15-1-2023: datum waarop kiezerslijst voor medische verkiezingen in 2023 wordt vastgesteld
K.B. 27-11-2022: globaal budget 2022 van financiële middelen voor verstrekkingen farmaceutische specialiteiten en impact van elementen van jaarlijks budget die niet of niet volledig hun uitwerking hebben gehad
K.B. 25-9-2022: vaststelling vanaf kalenderjaar 2022 van tegemoetkoming diverse maatregelen voorzien m.b.t. ferderale gezondheidssectoren
KB 6-8-2022: toekenning dotatie aan RIZIV voor 2022 in kader van strijd tegen COVID-19-virus
K.B. 10-4-2022: vaststelling en uitkering van bedragen van vergoedingen voor invoering van functieclassificatie voorzien in sociale akkoorden die betrekking hebben op federale gezondheidssectoren en die op 25-10-2017 en 12-11-2020 door federale regering werden gesloten met betrokken representatieve organisatie van werkgevers en werknemers
K.B. 5-3-2022: voorwaarden en modaliteiten overeenkomstig een financiële tegemoetkoming aan vroedvrouwen voor gebruik van telematica en elektronisch beheer medische dossiers
Protocolakkoord van 9-2-2022 tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de cofinanciering van het COVID-19 vaccinatieprogramma
K.B. 9-2-2022: Overeenkomst met medisch-sociaal centrum voor sekswerkers
Nat. Akk. Artsen-Ziekenfondsen 2022-2023
K.B. 27-1-2022: verdelingswijze en toekenning administratiekosten onder landsbonden wat voorbereiding en uitvoering van "Terug Naar Werk-trajecten" betreft
KB 19-01-2022: financiële tegemoetkoming aan tandheelkundigen voor gebruik van telematica en elektronisch beheer van medische dossiers in 2021 en 2022
K.B. 23-12-2021: betaling honorarium huisarts voor beheer van globaal medisch dossier
Nationaal akkooord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2022-2023 van 20-12-2021
K.B. 25-11-2021: budget 2021 voor impact van elementen van jaarlijks budget die niet of niet volledig hun uitwerking hebben gehad
K.B. 23-11-2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in art. 34, eerste lid, 5° a), 19°, 20° en 20bis van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994
K.B. 23-11-2021: bedrag ten laste van administratiekosten van RIZIV bestemd voor financiering Federaal Kenniscentrum voor gezondheidszorg 2021
K.B. 15-11-2021: financiële tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisatie van kinesitherapeuten
K.B. 15-11-2021: financiële tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisatie van logopedisten
K.B. 15-11-21: financiële tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisaties van apothekers
K.B. 15-11-2021: financiële tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisaties van vroedvrouwen
K.B. 29-10-2021: vaststelling en uitkering van bedrag van eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor extra inspanningen tijdens 2e golf COVID-19-pandemie voor kandidaat-huisartsen die stage lopen in huisartsenpraktijk
K.B. 10-10-2021: Bedrag administratiekosten voor financiering FMO in 2019 en 2020
K.B. 10-10-2021: bedrag administratiekosten voor financiering van FMO in 2021
K.B. 22-9-2021: uitvoering art. 71 van K.B. nr. 20 13-5-2020 houdenden tijdelijke maatregelen in de strijd tegen COVID-19-pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg , m.b.t. medische huizen
K.B. 29-8-2021: bedragen van administratiekosten die voor 2020 en 2021 aan verzekeringsinstellingen worden toegekend
K.B. 30-7-2021: vaststelling voor kalenderjaar 2021 van bedragen van vergoedingen voor maatregelen voorzien in sociale akkoorden die betrekking hebben op gezondheidssector en die op 1-3-2000, 28-11-2000, 26-4-2005, 18-7-2005; 4-2-2011; 25-2-2011 en 24-10-2012 door federale regering werden gesloten met organisaties van werkgevers en werknemers en maatregelen voorzien in attractiviteitsplan voor verpleegkundig beroep voorzien in akkoorden 4-3-2010 en 17-3-2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld bij werkgevers in sector van thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door Rode Kruis en die vallen onder toepassing van Sociale Maribel
K.B. 30-7-2021: verlaging activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners voor referentiejaren 2020 en 2021, ingevolge COVID-19
K.B. 1-7-2021: uitvoering art. 34 en 37 van wet 13-6-2021: maatregelen ter beheersing COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in domein van gezondheidszorg
K.B. 30-5-2021: persoonlijk aandeel rechthebbenden in kostprijs sommige verstrekkingen van audiciens
K.B. 25-5-2021: tegemoetkoming verleent aan tandheelkundigen voor gebruik telematica en elektronisch beheer medische dossiers in 2020
K.B. 20-5-2021: uitzonderlijke bepalingen betreffende toepassing van derdebetalersregeling voor voorschrijven of toediening van griepvaccins
K.B. 6-5-2021: tegemoetkoming verleent aan vroedvrouwen voor gebruik van telematica en elektronisch beheer medische dossiers
K.B. 28-4-2021: tijdelijk schorsing, ingevolge COVID-19-pandemie, van toepassing voorwaarde dat tijdvak arbeidsongeschiktheid in uitkeringsverzekering ten voordele van zelfstandigen en meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op datum ondertekening van getuigschrift arbeidsongeschiktheid
K.B. 19-4-2021: uitkering bedrag eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor extra inspanningen tijdens 2de golf van COVID-19 pandemie voor zelfstandige zorgverleners in thuisverpleging of voor loontrekkenden in medische huizen
K.B. 11-3-2021: voorwaarden waaronder Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van art. 56, § 2, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wet, voor tegemoetkoming in kosten van behandeling met hadrontherapie
M.B. 10-3-2021: uitvoering art. 5, § 4, eerste lid, van KB 30-9-2020: tijdelijke financiële tussenkomst in kosten bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in kader van COVID-19 pandemie
Protocolakkoord 27-1-2021: akkoord tussen Federale Staat, Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Waals Gewest en Franse Gemeenschap betreffende verwerking gegevens m.b.t. vaccinaties tegen COVID-19
KB 26-1-2021: uitvoering art. 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van gecoördineerde wet, voor oxyconcentratoren zuurstoftherapie gedurende COVID-19 crisis
KB 26-1-2021: tegemoetkoming kosten farmaceutische specialiteiten in buitengewone omstandigheden od overmachtsituaties
KB 20-1-2021: Financiële tegemoetkoming voor werking representatieve beroepsorganisatie van bandagisten en orthopedisten
Nat. akk. 16-12-2020 artsen-ziekenfondsen 2021
K.B. 22-11-2020: toepassing art. 56, § 2, eerste lid, 1°, van gecoördineerde wet, voor oprichting federaal platform voor opsporen Sars-Cov2 virus d.m.v. techniek van moleculaire amplificatie
K.B. 12-11-2020: globaal budget 2020 van financiële middelen voor hele Rijk voor verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten in kader van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
K.B. DUBBEL
K.B. 30-9-2020: tijdelijke financiële tussenkomst in kosten bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen van COVID-19 pandemie
M.B. 30-9-2020: tegemoetkoming reiskosten gedialyseerde rechthebbenden, kankerpatiënten en in kader van revalidatie in geval van vervoer met ziekenwagen wegens gezondheidsmaatregelen genomen in kader van COVID-19 pandemie
K.B. 22-8-2020 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2020
K.B. 13-7-2020: maatregelen voor post-COVID-19 revalidatie en voor bijkomend toezicht op COVID-19-afdelingen van geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie
K.B. 20-7-2020: uitvoering art. 47, § 1 en 51, § 5: K.B. n° 20 van 13-5-2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
K.B. 24-6-2020: vaststelling kalenderjaar 2020 bedragen vergoedingen maatregelen voorzien in sociale akkoorden die betrekking hebben op gezondheidssector en die op 1-3-2000, 28-11-2000, 26-4-2005, 18-7-2005, 4-2-2011, 25-2-2011 en 24-10-2012 foor federale regering werden gesloten met betrokken representatieve organisaties werkgevers en werknemers en maatregelen voorzien in attractiviteitsplan voor verpleegkundig beroep voorzien in akkorden van 4-3-2010 en 17-3-2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld in sector thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door Rode Kruis
K.B. 16-6-2020: uitvoering wet 12-5-2014: erkenning mantelzorger en toekenning sociale rechten mantelzorger
K.B. nr. 21 van 14-5-2020: tijdelijke aanpassingen vergoedingsvoorwaarden en administratie regels van COVID-19 pandemie
K.B. nr. 20 van 13-5-2020: tijdelijke maatregelen in strijd tegen COVID-19 pandemie en ter verzekering continuïteit van zorg
K.B. 5-5-2020: voordelen aan sommige zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of overeenkomsten
Koninklijk besluit van 27 maart 2020 tot stopzetting van de kalenders die de termijnen bepalen voor de uitvoering van de procedures tot wijziging van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en van de lijst van de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen ten gevolge van de pandemie COVID-19
Besluit van het Algemeen beheerscomité van 20-3-2020 tot vaststelling van het personeelsplan 2020 van het RIZIV
K.B. 18-3-2020: verschillende uitzonderlijke maatregelen met het oog op de zorgopvang van patiënten in de context van de COVID-19 pandemie met het SARS-CoV-2 virus
K.B. 9-2-2020: vaststelling te storten jaarlijkse bijdrage voor 2019, voorzien bij K.B. 17-8-2007 tot instelling regeling sociale voordelen sommige tandheelkundigen
Goedkeuring van het ontwerp van 30 januari 2020 van nationaal akkoord 2020-2021 tussen de tandheelkundigen en de verzekeringsinstellingen, in uitvoering van het artikel 51, § 1, 3de lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
K.B. 20-12-2019: tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisaties van apothekers
Nat. Akk. artsen-ziekenfondsen 2020 van 19-12-19 - Ministerraad 24-1-2020 - Notificatie punt 13
Huishoudelijk reglement 15-12-2019: Overeenkomstencommissie vroedvrouwen - verzekeringsintellingen
K.B. 9-12-2019: financiële tegemoetkoming tandheelkundigen voor gebruik telematica en elektronisch beheer medische dossiers in 2019
K.B. 24-11-2019: vaststelling globaal budget 2019 van financiële middelen voor hele Rijk voor verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten
K.B. 18-11-2019: datum waarop kiezerslijst verkiezingen vertegenwoordigers kinesitherapeuten in 2020 wordt vastgesteld door RIZIV
K.B. 7-11-2019: tegemoetkoming voor werking representatieve beroepsorganisaties kinesitherapeuten
K.B. 26-10-2019: wachthonoraria en beschikgaarheidshonoraria betaalt aan apothekers-titularissen van apotheek open voor publiek die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten
K.B. 29-9-2019: vaststelling bedrag vergoedingen voorzien in sociaal akkoord dat in 2005 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover betrekking op peterschap en op maatregel van bijkomend verlof vanaf kalenderjaar 2019
K.B. 29-9-2019: vaststelling voor kalenderjaar 2019 van bedragen en vergoedingen voor maatregelen die zijn voorzien in sociale akkoorden die betrekking hebben op gezondheidssector en die op 1-3-2000, 28-11-2000, 26-4-2005, 18-7-2005, 4-2-2011, 25-2-2011 en 24-10-2012 door federale regering werden gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers en van maatregelen voorzien in attractiviteitsplan voor verpleegkundig beroep voorzien in akkoorden van 4-3-2010 en 17-3-2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld in sector thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door Rode Kruis
K.B. 24-9-2019: ivoordelen zorgverleners toegetreden tot betreffende akkoorden of overeenkomsten na opname wettelijk rustpensioen
K.B. 19-9-2019: tegemoetkoming tandheelkundigen voor gebruik telematica en elektronisch beheer medische dossiers in 2018
M.B. 13-9-2019: uitvoering K.B. 3-7-1996: inzake accreditering artsen
K.B. 17-8-2019: tegemoetkoming verpleegkundigen voor gebruik telematica en elektronisch beheer van dossiers
K.B. 6-6-2019: tegemoetkoming werking van representatieve beroepsorganisatie logopedisten
K.B. 6-6-2019: bepaling wet 18-7-2017 betreffende oprichting statuut nationale solidariteit, toekenning herstelpensioen terugbetaling medische zorg ingevolgde daden terrorisme van toepassing op slachtoffers en rechthebbenden die niet Belgische nationaliteit bezitten en die niet gewone verblijfplaats in België hadden op moment schadelijk feit
K.B. 26-5-2019: tegemoetkoming werking representatieve beroepsorganisaties vroedvrouwen
K.B. 17-5-2019: uitvoering art. 4, tweede lid van wet 13-3-2013 tot hervorming inhouding 3,55 pct. en solidariteitsbijdrage verricht op pensioenen
K.B. 14-5-2019: uitvoering art. 156bis, eerste lid, eerste zin, van wet 29-4-1996: sociale bepalingen m.b.t. wijze waarop verzekeringsinstellingen aan technische cel noodzakelijke informatie meedelen voor koppeling gegevens die essentieel zijn voor ontwikkeling nieuwe financieringsregels en controle onderdeel van efficiënt gezondheidsbeleid
K.B. 5-5-2019: verplicht gebruik van elektronisch voorschrift geneesmiddelen ambulante patiënten
K.B. 22-4-2019 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20-11-2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11-12-2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale
K.B. 22-4-2019 : arbeidsovereenkomst 12-11-2018, gesloten in Paritair Comité voor gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging arbeidsovereenkomst 11-12-2017 betreffende procedures m.b.t. invoering nieuwe sectorale functieclassificatie
K.B. 22-4-2019: arbeidsovereenkomst 12-11-2018, gesloten in Paritair Comité voor gezondheidsinrichtingen en - diensten, betreffende minimale aaneensluitende duur van elke werkperiode
K.B. 22-4-2019: collectieve arbeidsovereenkomst 8-10-2018, gesloten in Paritair Comité voor gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende aanwending van bijkomende financiële middelen Sociale Maribel uit de Taks Shift voor bijkomende personeelsinzet met oog op vervanging van voorziene afwezigheid van personeel
K.B. 7-4-2019: uitvoering van art. 35septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
K.B. 29-3-2019: toekenningsvoorwaarden en uitvoeirngsmodaliteiten financiële steunregeling op basis van heffingen zakencijfer van farmaceutische specialiteiten, ingesteld door art. 191quinquies van de gecoördineerde wet
Protocolakkoord van 25 maart 2019 tussen de Federale Regering en bepaalde in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de toepassing van de Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels op het gebied van verstrekkingen bij ziekte
K.B. 23-3-2019: uitvoering art. 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de gecoördineerde wet, wat active verbandmiddelen betreft
Besluit Algemeen Beheerscomité 18-2-2019: vaststelling personeelsplan 2019
Protocol 28-1-2019: akkoord tussen federale regering en in art. 128, 130, 135 en 138 van Grondwet bedoelde overheden betreffende gegevensuitwisseling en flankerend beleid in kader van financiering van stages voor artsen-specialisten in opleiding
M.B. 20-12-2018: percentage voorschot compenserende heffing voorzien door art. 191, eerste lid, 15°quaterdecies van de gecoördineerde wet - Jaar 2018
K.B. 19-12-2018: vaststelling globaal budget in 2018 van financiële middelen voor het hele Rijk voor verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten
K.B. 12-12-2018: tegemoetkoming verpleegdagprijs in geval van opneming in ziekenhuis in buitenland
K.B. 6-12-2018: vergoeding weesgeneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten in kader van zeldzame ziekte vergoedbaar
K.B. 2-12-2018: vaststelling datum waarop kiezerslijst voor verkiezingen van vertegenwoordigers van tandartsen in 2019 wordt vastgelegd door RIZIV
Protocol 28-11-2018 tussen Federale Regering en in art. 128, 130, 135 en 138 van Grondwet bedoelde overheden betreffende beheer en financiering van applicatie voor financiering van rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden bejaarden, centra dagverzorging, revalidatiecentra, psychiatrische verzorgingstehuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve verzorging en palliatieve dagcentra (RVT)
K.B. 25-11-2018: vaststelling persoonlijk aandeel rechthebbenden in kostprijs sommige verstrekkingen audiciens
K.B. 11-7-2018: vaststelling kalenderjaar 2018 bedragen vergoedingen voor maatregelen voorzien in sociale akkoorden die betrekking hebben op gezondheidssector en die op 1-3-2000, 28-11-2000, 26-4-2005, 18-7-2005, 4-2-2011, 25-2-2011 en 24-10-2012 door federale regering werden gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van maatregelen voorzien in attractiviteitsplan voor verpleegkundig beroep voorzien in akkoorden van 4-3-2010 en 17-3-2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld in sector van thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door Rode Kruis
K.B. 11-7-2018: bedrag betaling vergoedingen voorzien in sociaal akkoord dat betrekking heeft op gezondheidssector en in 2005 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op maatregel bijkomend verlof vanaf kalenderjaar 2018
K.B. 18-6-2018: bepaling regels en bewijsstukken voor terugbetaling reiskosten bedoeld in art. 10, § 1, tweede lid van Wet 18-7-2017 betreffende oprichting statuut nationale solidariteit, toekenning herstelpensioen en terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme, vaststelling tarief erelonen en kosten deskundige onderzoeken uitgevoerd inzake geschillen over rechten toegekend bij die wet
K.B. 11-6-2018: vaststelling bedrag en betalingsmodaliteiten vergoeding voor stagemeesters in geneeskunde kandidaat-specialisten
Koninklijk besluit van 23 mei 2018 houdende uitvoering van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme
K.B. 8-5-2018: bedragen vergoedingen invoering functieclassificatie voorzien in sociale akkoorden op federale gezondheidssectoren en op 25-10 door federale regering gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers
K.B. 27-4-2018: verdeling tussen rechthebbenden pensioenen en vergoedingen in kader van wet 18-7-2017: oprichting statuut nationale solidariteit, toekenning herstel-pensioen en terugbetaling medische zorg ingevolge daden van terrorisme
Protocol 18-4-2018: samenwerking tussen Riziv, verzekeringsinstellingen en NIC enerzijds en FOD Financiën anderzijds met oog op invoering spontane uitwisseling inlichtingen en uitwisseling inlichtingen op verzoek aangaande overdracht gegevens door zorgverleners en zorginstellingen aan verzekeringsinstelling rechthebbende via elektronisch netwerk in plaats van papieren getuigschriften verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken
Verord. 19-3-2018: uitvoering art. 9bis en 22, 11°, van de gecoördineerd wet 14-7-1994
K.B. 28-2-2018: datum waarop kiezerslijst medische verkiezingen 2018 wordt vastgesteld door RIZIV
M.B. 28-2-2018: vaststelling praktische organisatie medische verkiezingen zoals bedoeld in art. 211, § 1, van de gecoördineerde wet
M.B. 15-2-2018: goedkeuring huishoudelijk reglement van Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen
Huishoudelijk reglement 15-2-2018: Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
K.B. 1-2-2018: te storten jaarlijks bijdrage voor 2017, voorzien bij K.B. 17-8-2007: instelling regeling sociale voordelen sommige tandheelkundigen
Koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten
K.B. 31-1-2018: voorwaarden en modaliteiten financiële tegemoetkoming voor werking representatieve beroepsorganisaties kinesitherapeuten
Koninklijk besluit van 31 januari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de apothekers
Besluit Algemeen Beheerscomité 26-1-2018: personeelsplan 2018 RIZIV (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 27-2-2019)
Protocol goedgekeurd 23-1-2018: door Overeenkomstencommissie vroedvrouwen-verzekeringsinstelling bedoeld in art. 3 van K.B. 16-12-1963 tot samenstelling commissies belast met onderhandelen over en sluiten nationale overeenkomsten en betreft toepassingsvoorwaarden voor uitwisselingen van elektronische gegevens tussen vroedvrouwen en verzekeringsinstellingen via MyCareNet-netwerk
K.B. 18-1-2018: toekennen financiële tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisaties van logopedisten
K.B. 25-12-2017: Financiële tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisaties van bandagisten en orthopedisten
K.B. 21-12-2017: instelling regeling sociale voordelen sommige verpleegkundigen
M.B. 21-12-2017: percentage voorschot compenserende heffing voorzien door art. 191, eerste lid, 15°quaterdecies van de gecoördineerde wet - jaar 2017
Nat. akk. artsen-ziekenfondsen 2018-2019
K.B. 3-12-2017: tegemoetkoming tandheelkundigen voor gebruik telematica en elektronisch beheer medische dossiers in 2017
Protocolakkoord 20-11-2017: tussen Federale Overheid en overheden bedoeld in art. 128, 130 en 135 van Grondwet inzake activiteiten en financiering kankerregister
K.B. van 15-11-2017: voorwaarden waaronder Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, voor tegemoetkoming in kosten van behandeling met hadrontherapie
K.B. 5-9-2017: vaststelling bedrag ter betaling vergoedingen voorzien in sociaal akkoord op gezondheidssector en in 2005 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover betrekking op peterschap en op maatregel bijkomend verlof vanaf kalenderjaar 2017
K.B. 5-9-2017: vaststelling kalenderjaar 2017 van bedragen vergoedingen maatregelen die zijn voorzien in sociale akkoorden die betrekking hebben op gezondheidssector en op 1-3-2000, 28-11-2000, 26-4-2005, 18-7-2005, 4-2-2011, 25-2-2011 en 24-10-2012 door federale regering gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers en maatregelen die zijn voorzien in attractiviteitsplan voor verpleegkundig beroep voorzien in akkoorden 4-3-2010 en 17-3-2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld in sector thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en Rode Kruis
K.B. 31-7-2017: Overeenkomsten voor financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg
K.B. 31-7-2017: financiële tegemoetkoming werking Algemene unie der verpleegkundigen van België
K.B. 21-7-2017: uitvoering art. 53, § 1, dertiende lid van de gecoördineerde wet, betreffende verplichte verificatie verpleegkundigen van identiteit patiënt dor lezing elektronisch identiteitsmiddel
K.B. 30-6-2017: tegemoetkoming verleent aan huisartsen voor gebruik van telematica en elektronisch beheer medische dossiers
K.B. 18-4-2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis
Nat. akk. van 12-4-2017 tandheelkundigen-ziekenfondsen van 2017-2018
Nat. akk. artsen-ziekenfondsen 2017
K.B. 24-2-2017 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers
K.B. 20-2-2017 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor de logopedische verstrekkingen
K.B. 26-1-2017 tot vaststelling van de door de DGV van het RIZIV voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2016 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren
K.B. 26-1-2017 tot vaststelling van de door de DGV van het RIZIV te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2016, voorzien bij het K.B. 17-8-2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen
Verord. 19-12-2016 houdende uitvoering van art. 9bis en 22, 11°, van de wet 14-7-1994
Verord. 19-12-2016 betreffende het elektronisch voorschrift
K.B. 18-12-2016 tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid
K.B. 18-12-2016 tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire heffing voorzien door art. 191, 1ste lid, 15° undecies van de wet 14-7-1994 en tot vaststelling van de uitzonderingsmodaliteiten voor sommige farmaceutische specialiteiten - jaar 2016
Verordening van 7 december 2015 houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994
K.B. 27-11-2016 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten
Protocol 24-11-2016 goedgekeurd door de nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen bedoeld in art. 30 van K.B. 3-7-1996 tot uitvoering van de wet 14-7-1994 en betreft de toepassingsvoorwaarden voor uitwisselingen van elektronische gegevens tussen tandartsen en verzekeringsinstellingen via het MyCareNet-netwerk.
Koninklijk besluit van 26 september 2016 tot vaststelling van het globaal budget in 2016 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
K.B. 14-9-2016 houdende uitvoering van artikel 156bis, eerste lid, eerste zin, van de wet van 29-4-1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de koppeling van de gegevens die dienen als grondslag voor de referentiebedragen en de ambulante verstrekkingen uitgevoerd tijdens de carensperiode
Verordening 12-9-2016 tot uitvoering van artikelen 9bis en 22, 11° van de wet 14-7-1994
Koninklijk besluit van 28 juni 2016 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor tandheelkundige verstrekkingen
K.B. 22-6-2016 tot vaststelling van het percentage van het saldo van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet 14-7-1994 - jaar 2015
K.B. 17-6-2016: tot vaststelling voor het jaar 2016 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001
Huishoudelijk regelement 26-5-2016 voor technische raad voor radio-isotopen
K.B. 26-5-2016 tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid van de wet 14-7-1994
K.B. 26-5-2016: goedkeuring huishuoudelijk reglement van Technische raad voor radio-isotopen
Koninklijk besluit van 25 april 2016 tot uitvoering van artikel 53, § 1, derde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
K.B. 24-2-2016: vaststelling voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor 2015 en aanpassing basisbedragen van rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in K.B. 6-3-2017: tot instelling regeling sociale voordelen voor sommige geneesheren
K.B. 19-2-2016: vaststelling te storten jaarlijkse bijdrage voor 2015, voorzien bij K.B. 17-8-2007: tot instelling regeling sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen
K.B. 15-2-2016: datum waarop kiezerslijst verkiezingen vertegenwoordigers kinesitherapeuten in 2016 wordt vastgesteld
K.B. 15-2-2016: voorwaarden waaraan beroepsorganisaties kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals nadere regelen betreffende verkiezingen vertegenwoordigers kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van RIZIV
K.B. 15-2-2016: bedrag betaling van creatie bijkomende tewerkstelling, voorzien in akkoord 24-10-2012 dat werd ondertekend door federale regering en representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van federale gezondheidssectoren voor sector revalidatiecentra vanaf kalenderjaar 2015
K.B. 26-12-2015: voorwaarden waaronder aan hiv/aids-referentiecentra tegemoetkoming voor profylactische behandelingen ingeval van accidentele niet-professionele blootstelling aan humaan immuundeficiëntie virus (HIV) of accidentele professionele blootstelling
K.B. 26-12-2015: percentage voorschot subsidiaire heffing voorzien door art. 191, eerste lid, 15°undecies van de gecoördineerde wet en uitzonderingmodaliteiten voor sommige farmaceutische specialiteiten Jaar 2015
Nat. akk. artsen-ziekenfondsen 2016-2017 van 22-12-2015
M.B. 22-12-2015: model en gebruik ontvangstbewijsboekje, ontvangsbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en dagboek te gebruiken door podologen en diëtisten
M.B. 22-12-2015: model en gebruik ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en dagboek te gebruiken door vroedvrouwen, verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, kinesitherapeuten, logopedisten, orthoptisten en ergotherapeuten
M.B. 22-12-2015: model en gebruik ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en dagboek te gebruiken door tandheelkundigen
M.B. 22-12-2015: model en gebruik ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstrook te gebruiken door inrichtingen voor geneeskundige verzorging
Verord. 11-12-2015: uitvoering art. 141, § 1, 4°, van de gecoördineerd wet
K.B. 9-11-2015: Uitvoering art. 63, eerste lid, 3°, van gecoördineerde wet
K.B. 12-10-2015: tegemoetkoming Aptheker-titularis van apotheek open voor publiek of aan vennootschap waarvoor deze werkt om uitrol van e-Gezondheid aan te moedigen
K.B. 18-9-2015: globaal budget 2015 van financiële middelen voor hele Rijk voor verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten
K.B. 18-9-2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet 14-7-1994, betreffende de derdebetalersregeling
K.B. 10-8-2015: vaststelling kalenderjaar 2015 van bedragen van vergoedingen voor maatregelen die zijn voorzien in sociale akkoorden die betrekking hebben op gezondheidssector en di op 1-3-2000, 28-11-2000, 26-4-2005, 18-7-2005, 4-2-2011, 25-2-2011 en 24-10-2012 door federale regering werden gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers en maatregelen die zijn voorzien in activiteitsplan voor verpleegkundig beroep voorzien in akkoorden van 4-3-2010 en 17-3-2010 voor zover betrekking op werknemers tewerkgesteld in sector van thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door Rode Kruis
K.B. 10-8-2015: tot vaststelling voor het jaar 2015 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001
Protocol van 29 juni 2015, gesloten tussen de organisaties van ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, waarin de toepassingsvoorwaarden worden geregeld voor uitwisseling van elektronische gegevens tussen ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen via het MyCareNet-netwerk
Bijlage bij het M.B. 22-5-2015 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel
M.B. 22-5-2015 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel
Bijlage bij het K.B. 3-4-2015 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
K.B. 3-4-2015 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Bijlage K.B. 3-4-2015 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische farmaceutische raad ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
K.B. 3-4-2015 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Farmaceutische Raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
K.B. 3-4-2015 tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels waaronder het medisch-farmaceutisch overleg wordt toegepast en tot wijziging van het K.B. 3-7-1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
K.B. 10-3-2015 tot vaststelling van de door de DGV van het RIZIV voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2014 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in K.B. 6-3-2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren
K.B. 10-3-2015 tot vaststelling van de door de DGV van het RIZIV te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2014, voorzien bij het K.B. 17-8-2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen
M.B. 26-2-2015 tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikel 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 14 juli 1994
K.B. 25-2-2015 houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in 2015 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
K.B. 25-2-2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
K.B. 20-1-2015 houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van de laboratoria voor pathologische anatomie
Nat. Akk. Tandheelkundigen-Ziekenfondsen: 23-12-2014
Nationaal akkoord geneesheren-zienkenfondsen 2015 van 22-12-2014
K.B. 19-12-2014 in uitvoering van artikel 56, § 3ter van de wet van 14 juli 1994 voor de forensische psychiatrische centra
Protocol van 17 december 2014tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen van sociale zekerheid voor rekening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde uitgaven op de middelen die krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap aan de deelgebieden worden toegekend
Ministerieel besluit van 14 november 2014 tot aanwijzing van de voorzitter en van de leden van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
K.B. 25-9-2014 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in de thuisverpleging, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden
K.B. 25-7-2014: honorarium betaalt aan huisartsen voor beheer van globaal medisch dossier
K.B. 29-6-2014: vaststelling bedrag ter betaling bijkomende vergoeding voor onregelmatige prestaties en creatie bijkomende tewerkstelling, voorzien in akkoord van 4-2-2011 en 25-2-2011 dat werd ondertekend door federale regering en representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van federale gezondheidssectoren voor sector thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en psychiatrische verzorgingstehuizen voor kalenderjaar 2014
K.B. 29-6-2014: vaststelling bedrag betaling bijkomende vergoeding voor onregelmatige prestaties, voorzien in akkoord 4-3-2010 dat werd ondertekend door federale regering en representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, en dat kadert in attractiviteitsplan voor verpleegkundig beroep voor sector van thuisverpleging en wijkgezondheidscentra, voor kalenderjaar 2014
K.B. 29-6-2014: vaststelling bedrag betaling vergoedingen voorzien in sociaal akkoord dat betrekking heeft op gezondheidssector en dat in 2005 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover betrekking op werknemers tewerkgesteld in sector thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en Rode Kruis, kalenderjaar 2014
K.B. 29-6-2014: vaststelling bedrag betaling bijkomende vergoeding voor onregelmatige prestaties en creatie bijkomende tewerkstelling, voorzien in akkoord 24-10-2012 ondertekend door federale regering en representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van federale gezondheidssectoren voor sector van thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en ambulante revalidatiecentra voor kalenderjaar 2014
K.B. 29-6-2014: persoonlijk aandeel van rechthebbende in kosten vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
K.B. 29-6-2014: percentage afrekening subsidiaire heffing voorzien door art. 191, eerste lid, 15°undecies van gecoördineerde wet - jaar 2013
K.B. 29-6-2014: vaststelling bedrag betaling vergoedingen voorzien in sociaal akkoord op gezondheidssector en dat in 2000 door federale regering werd gesloten met betrokken represtentatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover betrekking op werknemers tewerkgesteld in sector van thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door Rode Kruis, kalenderjaar 2014
K.B. 25-6-2014: procedures, termijnen en voorwaarden inzake tegemoetkoming verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
M.B. 24-6-2014: lijst geneeskundige verstrekkingen waarvoor een voorafgaande toestemming vereist is krachtens art. 294, § 1, 14°, tweede lid, onder a), van K.B. 3-7-1996
K.B. 23-6-2014: globaal budget 2014 van financiële middelen inzake farmaceutische specialiteiten in kader van verplichte verzekering
K.B. 18-6-2014: vaststellingen vergoedingen presentiegeld van voorzitter, ondervoorzitter en leden van Beheerscomité van FMO
Verord. 16-6-2014: formulieren m.b.t. aanvraagprocedures inzake tegemoetkoming in kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
K.B. 22-5-2014: vaststelling procedures, termijnen en voorwaarden, tegemoetkoming in kosten van radiofarmaceutische producten
K.B. 22-5-2014: voorwaarden waaronder verzekeringscomité overeenkomsten kan sluitenmet toepassing van art. 56, § 2, eerste lid, 3°, van gecoördineerde wet, voor medische tenlasteneming van personen die in bestaansonzekerheid leven, en in bijzonder personen zonder vaste verblijfplaats
K.B. 12-5-2014: uitvoering art. 25 en volgende van de gecoördineerde wet
K.B. 25-4-2014 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2014
K.B. 19-4-2014 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2014
K.B. 10-4-2014 tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van art. 67bis van de wet van 2-1-2001
Verordening 17-3-2014 houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994
K.B. 26-2-2014 tot uitvoering van de wet 29-1-2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart
24-2-2014: Protocolakkoord over het gezondheidsbeleid inzake chronische zieken
K.B. 18-2-2014: houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2014 wordt vastgesteld door het RIZIV
Bijlage houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26-1-2014 : Huishoudelijk reglement
K.B. 26-1-2014 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
K.B. 15-1-2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in art. 37, § 19, van de wet 14-7-1994
K.B. 13-1-2014 tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging, wat betreft de apothekers
K.B. 15-12-2013 tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire heffing voorzien door art. 191, 1ste lid, 15°undecies van de wet 14-7-1994 en tot vaststelling van de uitzonderingsmodaliteiten voor sommige farmaceutische specialiteiten. Jaar 2013
K.B. 15-12-2013: tot uitvoering van art. 37vicies/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
Besluit 10-12-2013 van Beheerscomité tot vaststelling van personeelsplan van eHealth-platform voor 2014
K.B. 24-10-2013 houdende toekenning van een subsidie aan de representatieve patiëntenverenigingen
Protocolakkoord nr. 4 van 30 september 2013 over het te voeren ouderenzorgbeleid : monitoring van de evolutie van de sector voor de jaren 2013-2014
30-9-2013: Aanhangsel nr. 9 bij het protocolakkoord nr. 3 gesloten op 13 juni 2005 tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid : reaffectatie van RVT-equivalenten
K.B. 26-9-2013 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het RIZIV een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België
K.B. 19-9-2013 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2013
K.B. 16-9-2013 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties en de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in het akkoord van 24 oktober 2012 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de thuisverpleging, in de wijkgezondheidscentra en de ambulante revalidatiecentra voor het kalenderjaar 2013
K.B. 16-9-2013 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties en de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in het akkoord van 4 februari 2011 en 25 februari 2011 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de thuisverpleging, in de wijkgezondheidscentra en de psychiatrische verzorgingstehuizen voor het kalenderjaar 2013
K.B. 16-9-2013: bijkomende vergoeding voor onregelmatige prestaties, voorzien in akkoord 4-3-2010 dat werd ondertekend door federale regering en representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, en dat kadert in attractiviteitsplan voor verpleegkundig beroep voor sector thuisverpleging en wijkgezondheidscentra, voor kalenderjaar 2013
K.B. 16-9-2013: betaling vergoedingen voorzien in sociaal akkoord dat betrekking heeft op gezondheidssector en dat in 2005 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover betrekking op werknemers tewerkgesteld in sector thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door Rode Kruis, voor kalenderjaar 2013
K.B. 16-9-2013: betaling vergoedingen voorzien in sociaal akkoord dat betrekking heeft op gezondheidssector en dat in 2000 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover betrekking op werknemers tewerkgesteld in sector thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door Rode Kruis, voor kalenderjaar 2013
K.B. 16-9-2013: specifieke tegemoetkoming in kostprijs contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 25 jaar, en voor vrouwen met recht op verhoogde tegemoetkoming
K.B. 9-9-2013: vaststelling voor 2013 van bedrag voor alternatieve financiering in uitvoering van art. 67bis van wet 2-1-2001
K.B. 30-8-2013: vaststelling door Dienst geneeskundige verzorging voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor 2013 en aanpassing basisbedragen van rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in KB 6-3-2007 tot instelling regeling sociale voordelen sommige geneesheren
K.B. 30-8-2013: tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisaties van apothekers
M.B. 27-8-2013: toekenning subsidie aan Luik ter ondersteuning proefproject voor behandeling door middel van diacetylmorfine
K.B. 17-8-2013: globaal budget 2013 van financiële middelen voor hele Rijk voor verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten
K.B. 17-8-2013: voorwaarden waaronder Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten voor financiering alternatieve en ondersteuenende, geïntegreerde en multidisciplinaire, zorg voor kwetsbare ouderen
K.B. 10-7-2013: tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013, voorzien bij het koninklijk besluit van 17-8-2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen
K.B. 2-7-2013 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het RIZIV een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten
Koninklijk besluit van 1 juli 2013 houdende uitvoering van artikel 156, § 2, vierde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de algemene niet-psychiatrische ziekenhuizen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de samenvoeging van de minimale klinische gegevens en anonieme financiële gegevens
K.B. 1-7-2013 houdende uitvoering van artikel 156, § 2, vierde lid, van de wet 29-4-1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de samenvoeging van de minimale klinische gegevens en anonieme financiële gegevens
K.B. 18-6-2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van art. 56, § 2, 1ste lid, 1°, van de gecoördineerde wet op 14-7-1994, voor de tegemoetkoming in de kosten van een behandeling met hadrontherapie
K.B. 6-6-2013 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2013
K.B. 4-6-2013 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het RIZIV een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de logopedisten
Protocolakkoord van 29-4-2013: met het oog op het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren bevoegd inzake de gezondheids- en welzijnssector en de bijstand aan personen
K.B. 23-4-2013 tot uitvoering van artikel 52, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de medische huizen
Koninklijk besluit van 14 april 2013 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2013
K.B. 7-3-2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend voor het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseinde
Nationaal akkoord 23-1-2013 geneesheren-ziekenfondsen 2013-2014
K.B. 14-1-2013 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële vergoeding verleent aan de verpleegkundigen voor de gevolgde continue opleiding
K.B. 18-12-2012 tot uitvoering van het artikel 56ter, § 1, en § 11, 2°, eerste lid, van de wet van 14-7-1994, voor wat de referentiebedragen per opneming betreft
Nat. akk. 13-12-2012 tandheelkundigen-ziekenfondsen 2013-2014
K.B. 12-12-2012 tot instelling van een financiering voor lokale kwaliteitsgroepen
K.B. 4-12-2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van art. 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet 14-7-1994, voor de behandeling van hooggradige gliomen via immunotherapie door de techniek van autologe dendritische cellen en voor de behandeling van maligne melanomen via immunotherapie door de techniek van autologe dendritische cellen
K.B. 19-11-2012 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van de audiciens
K.B. 30-12-2012: tot vaststelling van door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV te storen jaarlijkse bijdrage voor 2012, voorzien bij K.B. 17-8-2007 tot instelling van regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen
K.B. 30-9-2012 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2012 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren
K.B. 12-9-2012 tot vaststelling van het globaal budget in 2012 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
K.B. 4-9-2012: toekennen financiële tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisaties van orhtopedisten
K.B. 4-9-2012: toekennen financiële tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisaties van bandagisten
K.B. 3-8-2012 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het RIZIV een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de tandheelkundigen
K.B. 20-7-2012 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector, in 2005 door de federale regering gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2012
K.B. 20-7-2012 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector, in 2000 gesloten door de federale regering met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2012
K.B. 20-7-2012 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties, voorzien in het akkoord van 4-3-2010 ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, en dat kadert in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voor de sector van de thuisverpleging en de wijkgezondheidscentra, voor het kalenderjaar 2012
K.B. 20-7-2012 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties en de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in het akkoord van 4-2-2011 en 25-2-2011 ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de thuisverpleging, in de wijkgezondheidscentra en de psychiatrische verzorgingstehuizen voor het kalenderjaar 2012
K.B.13-7-2012 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2012
M.B. 5-7-2012 tot toekenning van een subsidie aan de stad Luik ter ondersteuning van een proefproject voor de behandeling door middel van diacetylmorfine
K.B. 12-6-2012 tot vaststelling van het saldo van de subsidiaire heffing voorzien door art. 191, 1ste lid, 15°undecies van de wet 14-7-1994 - jaar 2011
K.B. 2-6-2012 tot uitvoering van de art. 59quinquies en sexies van de programmawet 2-1-2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft
K.B. 26-5-2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomst kan sluiten met toepassing van art. 56, § 2, 1ste lid, 1°, van de wet 14-7-1994, voor de betaling van de uitvoering van het onderzoeksproject oncologische revalidatie
K.B. 4-5-2012 tot vaststelling van de methode voor de berekening van de normatieve verdeelsleutel en de kenmerken van de parameters met het oog op de toepassing van de definitieve financiële verantwoordelijkheid voor het jaar 2008 en de daaropvolgende jaren
K.B. 29-3-2012 tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet 2-1-2001
K.B. 27-3-2012: voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van art. 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet gecoördineerd op 14-7-1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon
K.B. 23-3-2012: oprichting Impulsfonds voor huisartsengeneeskunde en vaststelling werkingsregels ervan
M.B. 9-2-2012 tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van de wet
K.B. 8-2-2012 houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in 2012 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
K.B. 8-2-2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
K.B. 3-2-2012 tot uitvoering van de artikelen 59septies en octies van de programmawet van 2-1-2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft
K.B. 3-2-2012 tot uitvoering van artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2-1-2001 wat de tenlasteneming van de kost voor statutarisering van werknemers in de openbare ziekenhuizen betreft
K.B. 25-1-2012 betreffende de tegemoetkoming voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2012
Nat. Akk. 21-12-2011 geneesheren-ziekenfondsen 2012
K.B. 2-12-2011 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord mbt de gezondheidssector, in 2000 door de federale Regering gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, kalenderjaar 2011
K.B. 2-12-2011 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord met betrekking tot de gezondheidssector, in 2005 door de federale Regering gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, mbt peterschap en de maatregel van bijkomend verlof, kalenderjaar 2011
K.B. 2-12-2011 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties, voorzien in het akkoord van 4 maart 2010, ondertekend door de federale Regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, en dat kadert in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voor de sector van de thuisverpleging en de wijkgezondheidscentra, kalenderjaar 2011
K.B. 2-12-2011 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties en de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in de akkoorden van 4 februari 2011 en 25 februari 2011, ondertekend door de federale Regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de thuisverpleging, in de wijkgezondheidscentra en de psychiatrische verzorgingstehuizen, kalenderjaar 2011
K.B. 2-12-2011 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector, in 2005 door de federale Regering gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, kalenderjaar 2011
K.B. 30-11-2011 tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire heffing voorzien door de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot vaststelling van de uitzonderingsmodaliteiten voor sommige farmaceutische specialiteiten. Jaar 2011
K.B. 12-10-2011 tot vaststelling van de regelen betreffende de organisatie en de werking van het Fonds voor de medische ongevallen
M.B. 15-9-2011 tot vaststelling voor het jaar 2011 van het aantal kandidaten ter compensatie, bedoeld in art. 7, § 3, van het K.B. 20-6-2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen
K.B. van 31-08-2011 tot vaststelling van globaal budget in 2011 van financiële middelen voor hele Rijk voorverstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten in kader van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
K.B. 19-7-2011 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2011, voorzien bij het koninklijk besluit van 17-8-2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen
K.B. 19-7-2011 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2011 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6-3-2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren
K.B. 6-7-2011: uitvoering art. 191, eerste lid, 7°, tweede lid, van de wet
K.B. 6-7-2011 tot uitvoering van art. 54 van de wet van 19-12-2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, betreffende de terugvordering van een vakbondspremie
K.B. 19-6-2011: tot vaststelling van het percentage van het saldo van de subsidiaire heffing voorzien door art. 191, eerste lid, 15°undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Jaar 2010
K.B. 11-6-2011 tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet 14-7-1994
K.B. 28-4-2011 tot vaststelling van de tegemoetkoming in de reiskosten van patiënten jonger dan 18 jaar, opgevolgd in een revalidatiecentrum waarmee het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging een type revalidatieovereenkomst heeft gesloten
Koninklijk besluit van 12 april 2011 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, par. 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de behandeling van recidiverend glioblastoom van stadium IV bij volwassen patiënten, door middel van de farmaceutische specialiteit AvastinR
K.B. 8-4-2011 tot uitvoering van artikel 56, § 2, eerste lid, 5°, van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994
K.B. 22-3-2011 betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2011
M.B. 23-2-2011 tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen
K.B. 21-2-2011 houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in 2011 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
K.B. 21-2-2011 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend en van de regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in sommige beheersorganen van het RIZIV
K.B. 9-2-2011 tot vaststelling van de financieringsvoorwaarden van de referentiecentra voor humane microbiologie
K.B. 3-2-2011: tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen forfaitaire honoraria betaalt aan de geneesheren-specialisten in de pediatrie die een aanwezigheid in het ziekenhuis verzekeren
K.B. 19-1-2011 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke aan de apotheker-titularis van een apotheek open voor het publiek of aan de vennootschap waarvoor deze werkt, een tegemoetkoming verleent voor het gebruik van een software bij afleveren van een geneesmiddel en voor de registratie van voorgeschreven niet-vergoedbare farmaceutische producten
K.B. 23-12-2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming kan worden verleend aan zorgverleners die projecten inzake gecoördineerde zorgverlening ontwikkelen in België, in casu tuberculosediagnose en -behandeling
K.B. 22-12-2010 tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire heffing en tot vaststelling van de uitzonderingsmodaliteiten voor sommige farmaceutische specialiteiten. - Jaar 2010
K.B. 15-12-2010 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2010 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren
K.B. 15-12-2010 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2010, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen
Nat. akk. 13-12-2011 geneesheren - ziekenfondsen
Nat. Acc. 8-12-2010: tandheelkundigenziekenfondsen; 2011-2012
K.B. 12-10-2010 tot vaststelling van de voorwaarden tot tegemoetkoming in de reiskosten van rechthebbenden die opgenomen zijn in een centrum voor dagverzorging
M.B. 29-9-2010 tot vaststelling voor het jaar 2010 van het aantal kandidaten ter compensatie, bedoeld in artikel 7, § 3, van het K.B. 20-9-2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen
K.B. 30-7-2010 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het RIZIV een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de apothekers
K.B. 20-7-2010: voorwaarden en modaliteiten voor financiële tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisaties van logopedisten
K.B. 9-7-2010: vaststelling globaal budget 2010 van financiële middelen voor hele Rijk inzake de farmaceutische specialiteiten
K.B. 22-6-2010 uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en onregelmatige prestaties
K.B. 15-6-2010: bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2010
K.B. 13-6-2010 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2010
K.B. 13-6-2010 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties, voorzien in het akkoord van 4 maart 2010 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, en dat kadert in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voor de sector van de thuisverpleging en de wijkgezondheidscentra, voor het kalenderjaar 2010
K.B. 13-6-2010 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2010
K.B. 2-6-2010 tot uitvoering van het artikel 37, par. 9, van de wet wat betreft de voorwaarden voor een tegemoetkoming in de kosten voor het afleveren van menselijk lichaamsmateriaal
K.B. 4-5-2010 houdende uitvoering van artikel 195, par. 1, 2°, vijfde lid, van de wet 14-7-1994
K.B. 20-4-2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van menselijk vol bloed en sommige labiele bloedproducten
K.B. 16-3-2010: tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek
K.B. 11-2-2010 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, par. 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
K.B. 11-2-2010 houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2010 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
K.B. 11-2-2010 houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2010 wordt vastgesteld door het RIZIV
M.B. 11-2-2010: tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen
K.B. 15-12-2009: tot vaststelling van de voorwaarden tot toekenning van een financiering aan de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging
M.B. 25-11-2009: tot vaststelling van de praktische organisatie van de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleeg-kundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen- verzekeringsinstellingen
K.B. 24-11-2009: tot uitvoering van de wet van 21 april 2007 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen
K.B. 20-11-2009: tot vaststelling van de voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2009 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007
K.B. 10-11-2009: tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden verblijvend in een psychiatrisch verzorgingstehuis in de kosten van vergoedbare en niet-vergoedbare farmaceutische specialiteiten
K.B. 20-10-2009: tot vaststelling van de te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2009, voorzien bij K.B. 17-8-2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen
M.B. 3-9-2009 uitvoering: van artikel 48, § 2, van het K.B.1-4-2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet en tot invoering van het OMNIO-statuut
K.B. 31-8-2009: inzake de tegemoetkoming voor de hulp bij tabaksontwenning
M.B. 31-8-2009: tot uitvoering van art. 11, tweede lid, van het K.B. van 1-4-07 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in art. 37, §§ 1 en 19 van de wet en tot invoering van het OMNIO-statuut
K.B. 29-8-2009: vaststelling globaal budget in 2009 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten
K.B. van 17-7-2009: tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen
K.B. 6-7-2009: bepaling van de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de apotheker-titularis van een apotheek open voor het publiek of aan de vennootschap waarvoor deze werkt, een tegemoetkoming verleent voor het gebruik van een software bij afleveren van een geneesmiddel en een tegemoetkoming voor de registratie van voorgeschreven niet-vergoedbare farmaceutische producten
K.B. 2-7-2009: tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, par. 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen
K.B. 15-6-2009 tot vaststelling van de percentages van de subsidiaire heffing en tot vaststelling van de uitzonderingsmodaliteiten voor sommige farmaceutische specialiteiten - jaar 2008
K.B. 9-6-2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten voor de profylactische behandeling in geval van niet-professionele blootstelling aan het human immunodeficiency virus of van professionele blootstelling die niet ten laste wordt genomen door de arbeidsongevallenverzekering, noch door het Fonds voor beroepsziekten, noch door een andere verzekering in België of in het buitenland
K.B. 4-5-2009: tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, wat de kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie betreft
K.B. 26-4-2009: uitvoering art. 34, eerste lid, 28°, van de gecoördineerde wet
K.B. 10-3-2009: uitvoering art. 69, § 1, betreffende regels voor berekening van forfaitaire honoraria inzake medische beeldvorming betaald per opneming voor gehospitaliseerde patiënten
K.B. 1-3-2009: uitvoering art. 35septies, [...], m.b.t. notificatie implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik
K.B. 28-1-2009: overeenkomsten met toepassing van art. 56, § 2, eerste lid, 3° van de wet, voor ten laste nemen van kosten van opleiding en opvolgen van de rechthebbenden die thuis parenterale voeding toegediend krijgen en opleiding van hun familie of voor ten laste nemen van kosten van behandeling van kinderen met ernstige afkeer van orale voeding die gepaard gaat met of die volgt op een periode waarin dit kind ambulant parentarle voeding toegediend kreeg
K.B. van 21-1-2009 tot uitvoering van art. 36 van de wet van 14-7-2009 wat betreft de zorgtrajecten
K.B. 15-1-2009: betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor de jaren 2009-2010
K.B. 18-12-2008: vaststelling nadere regels voor financiering door fonds tot bestrijding van verslavingen
Nat. Akk. 17-12-2008: geneesheren-ziekenfondsen 2009-2010
K.B. van 10-12-2008 voor het ten laste nemen van de kosten van de behandeling van kinderen met een ernstige afkeer van orale voeding, gepaard met of volgend op een periode waarin het enterale voeding via sonde of stomie toegediend kreeg
8-12-2008: Aanhangsel nr. 5 bij het protocol 3 van 13-6-2005, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid overeenkomstig de uitbreiding van protocol 3 inzake de reconversieregels
K.B. 7-12-2008 betreffende de voorwaarden van tegemoetkoming in de kosten voor het afleveren van de weefsels van menselijke oorsprong alsmede het vaststellen van de lijst van dergelijke weefsels
Nat. Acc. 3-12-2008: tandheelkundigen ziekenfondsen 2009-2010
K.B. 12-11-2008: uitvoering art. 57, § 2, betreffende berekeningsregels voor per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie
K.B. 6-10-2008: forfaitaire tegemoetkoming voor behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bij vrouwen
K.B. 18-9-2008: uitvoering art. 191, lid 1, 7°, lid 2, van de wet
K.B. 18-9-2008: toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van maatregelen tot verminderingen van heffingen op het zakencijfer van farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 191quater van de wet
K.B. 9-9-2008: vaststelling globaal budget in 2008 van financiële middelen voor hele Rijk voor verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten
K.B. 21-8-2008: Uitvoering art. 37quater, § 1, voor de zorgverleners in art. 34, lid 1, 11° en 12°
K.B. 21-8-2008: voorwaarden en modaliteiten voor financiële tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisatie van tandheelkundigen
K.B. van 10-7-2008 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor een financiële tegemoetkoming voor representatieve beroepsorganisaties van kinesitherapeuten
K.B. van 30-6-2008 tot vaststelling van jaarlijkse bijdrage voor regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren
K.B. van 29-6-2008 tot vaststelling van jaarlijkse bijdrage voor 2008 voor sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen
K.B. van 9-5-2008 tot bepaling van de werkingsregels en procedurereglement van de kamers van eerste aanleg en de kamers van beroep van de dienst geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV
K.B. 29-4-2008: tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de geneesheren en aan de apothekers en de licentiaten in de wetenschappen die door de minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten die deelnemen aan de in een ziekenhuis georganiseerde wachtdiensten
K.B. van 25-2-2008 tot vaststelling van de begroting voor verstrekkingen inzake klinische biologie
Koninklijk besluit van 25-2-2008 tot vaststelling van het budget voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2007
K.B. 10-2-2008 houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in 2008 wordt vastgesteld
K.B. van 27-1-2008 tot vaststelling van het budget inzake farmaceutische specialiteiten
Nat. akk. 20-12-2007: geneesheren-ziekenfondsen 2008
K.B. 2-11-07: vaststelling van modaliteiten in toepassing van art. 56, § 2, lid 1, 1° van de wet voor financiering van project "Vinca" voor invoering van gegevens in sector thuisverpleging
M.B. 14-9-2007 tot vaststelling van de materie voor het jaar 2007 van het vergelijkende examen voor erkende kinesitherapeuten
K.B. 17-8-2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2-1-2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen betreft; [V - K.B. 25-4-2014 - B.S. 28-5 - ed. 2 - art. 1 (I.W. 1-1-2013)]
K.B. 17-8-2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen
K.B. 2-8-2007 tot vaststelling van jaarlijkse bijdragen voor het jaar 2007 tot aanpassing van basisbijdragen voor rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in K.B. van 6-3-2007 tot instelling van sociale voordelen voor sommige geneesheren
K.B. 20-7-2007 voorwaarden tot tegemoetkoming in kosten van parenterale voeding voor ambulante niet gehospitaliseerde rechthebbenden
K.B. 19-7-2007: uitvoering art. 165, laatste lid, gecoördineerde wet
M.B. 12-7-2007: tegemoetkoming in verpleegdagprijs van opneming in dienst van militair hospitaal die speciaal is uitgerust om personen met ernstige brandwonden te verzorgen
K.B. 14-6-2007: betaling vaccins in kader van preventieprogramma's met nationaal karakter voor 2007-2008
K.B. 14-6-2007: voorwaarden tegemoetkoming in tijdelijke projecten ivm e-monitoring bij chronisch hartfalen
K.B. 8-6-2007: uitvoering art. 3, lid 3, van wet van 5-6-2002 betreffende; maximumfactuur
K.B. 3-6-2007: uitvoering art. 69, § 1, betreffende regels voor berekeing van forfaitaire honoraria inzake medische beeldvorming betaald per opneming gehospitaliseerde patiënten
K.B. 3-6-2007: uitvoering art. 37, § 16bis, lid 1, 3°, en lid 4, voor actieve verbandmiddelen
K.B. 3-6-2007: Uitvoering art. 37, § 16bis, lid 1, 3°, en lid 4, wat patiënten die lijden aan syndroom van Sjögren betreft
K.B. 3-6-2007: Uitvoering art. 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, wat analgetica betreft
K.B. 3-6-2007: uitvoering art. 34, lid 1, 27°, van de gecoördineerde wet
K.B. 9-5-2007: uitvoering art. 278 van programmawet van 24-12-2002
K.B. 27-4-2007: vergoedingen voorzien in sociaal akkoord dat betrekking heeft op gezondheidssector en dat in 2005 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisatie van werkgevers en werknemers, voor zover betrekking op werknemers tewerkgesteld in sector van thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door Rode Kruis, voor kalenderjaar 2007
K.B. 27-4-2007: vergoedingen voorzien in sociaal akkoord dat betrekking heeft op gezondheidssector en dat in 2000 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in sector van thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door Rode Kruis, voor kalenderjaar 2007
K.B. 27-4-2007: tenlasteneming financiële weerslag sociaal akkoord dat betrekking heeft op gezondheidssector en dat in 2005 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor kalenderjaar 2007
K.B. 27-4-2007: tenlasteneming financiële weerslag sociaal akkoord dat betrekking heeft op gezondheidssector en dat in 2000 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor kalenderjaar 2007
K.B. 26-4-2007: uitvoering art. 3, § 1, 2°, van K.B. nr 143 30-12-1982
K.B. 26-4-2007: vaststelling tegemoetkoming verleend in tijdelijke projecten in verband met diagnose en behandeling endeldarmkanker
K.B. 21-4-2007: bedrag voor vergoeding aan stagemeesters van kandidaat algemeen tandartsen
K.B. 21-4-2007: vaststelling criteria en regels voor vergoeding aan stagemeesters van kandidaat algemeen tandarsten
K.B. 21-4-2007: voorwaarden en nadere regels waarbij een financiële tegemoetkoming wordt verleend aan de verpleegkundige voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers
K.B. 1-4-2007: toekenning van verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in art. 37, §§ 1 en 19, van de gecoördineerde wet en invoering van OMNIO-statuut
K.B. 8-3-2007: tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van art. 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. (Opgeheven door: B.S. 2-7-2014 - art. 2)
K.B. 6-3-2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van art. 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
K.B. 6-3-2007: instelling van regeling sociale voordelen voor sommige geneesheren
K.B. 25-2-2007: tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisaties van geneesheren
M.B. 7-2-2007: aanduiding alendronaten als therapeutische klasse farmaceutische specialiteiten waarvoor voorafgaande machtiging niet meer vereist is en tot vaststelling minimumpercentage van daling vergoedingsbasis van betrokken specialiteiten om te worden ingeschreven in hoofdstuk I van de lijst, gevoegd bij KB 21-12-2001 tot vaststelling procedures, termijnen en voorwaarden in kosten farmaceutische specialiteiten
K.B. 2-2-2007: uitvoering art. 37, § 19, 5° van de gecoördineerde wet
K.B. 29-1-2007: datum waarop kiezerslijst voor verkiezingen van vertegenwoordigers van tandartsen in 2007 wordt vastgelegd
K.B. 29-1-2007: voorwaarden voor toepassing art. 56, § 2, 1°, van gecoördineerde wet om experimentele financiering van contraceptiva voor jongeren te verlengen
Nat. akk. 24-1-2007: tandheelkundigen-ziekenfondsen 2007-2008
K.B. 11-1-2007: begroting inzake klinische biologie in 2006
K.B. 11-1-2007: globale begroting inzake medische beeldvorming in 2006
K.B. 28-12-2006: voorwaarden voor prestaties voor specifieke vormen van aidsbestrijding en -behandeling
K.B. 28-12-2006: uitvoering art. 22, lid 1, 17°
K.B. 21-12-2006: vaststelling grondslag voor berekening tegemoetkomingen voor verstrekkingen tandheelkundigen
11-12-2006 - prototolakkoord van 20-3-2003 betreffende harmonisering van vaccinatiebeleid
K.B. 8-12-2006: tegemoetkoming voor projecten inzake palliatieve dagverzorging
K.B. 26-11-2006: uitvoering art. 36, wat betreft persoonlijk aandeel rechthebbenden die geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige
K.B. 23-11-2006: voorwaarden tussenkomst in de kosten van menselijk volbloed en sommige labiele bloedproducten
K.B. 10-11-2006: tegemoetkoming betaling vaccins in kader van preventieprogramma's met nationaal karakter voor 2006
K.B. 10-11-2006: uitvoering wet 7-12-2005 tot opheffing eerste lid art. 76 en zesde lid art. 168
K.B. 22-10-2006: vaststelling voorwaarden waaronder Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten voor financiering van therapeutische projecten inzake geestelijke gezondheidszorg
K.B. 5-10-2006: vaststelling criteria en regels volgens dewelke vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in orthodontie wordt toegekend
K.B. 5-10-2006: vaststelling bedrag van vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in orthodontie
K.B. 5-10-2006: vaststelling van criterie en regels volgens dewelke vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in parodontologie wordt toegekend
K.B. 5-10-2006: vaststelling bedrag van vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in parodontologie
K.B. 15-9-2006 tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2-1-2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft
K.B. 15-9-2006: vaststelling van globaal budget 2006 van financiëlen middelen voor hele Rijk voor verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten
K.B. 15-9-2006: oprichting Impulsfonds voor huisartsengeneeskunde en vaststelling van werkingsregels ervan
K.B. 15-9-2006: bepaling regels volgens welke gynaecoloog is verbonden aan of aangesloten bij ziekenhuis in kader van verstrekking bedoeld in art. 34, eerste lid, 26°, van de gecoördineerde wet.
M.B. 14-9-2006: type - overeenkomst bedoeld in K.B. 15-9-2006 tot bepaling regels volgens welke een gynaecoloog is verbonden aan of aangesloten bij een ziekenhuis in kader van verstrekking bedoeld in artikel 34, eerste lid, 26°, van de gecoördineerde wet
K.B. 5-8-2006: vaststelling voor sommige geneesheren te storten jaarslijkse bijdrage voor 2006 en tot aanapssing basisbedragen rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in KB 31-3-1983 tot instelling van regeling sociale voordelen voor sommige geneesheren
K.B. 18-7-2006: bedrag ter betaling vergoedingen voorzien in sociaal akkoord dat betrekking heeft op gezondheidssector en dat in 2005 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in sector van thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door Rode Kruis
K.B. 13-7-2006: bepaling financiële weerslag van sociaal akkoord dat betrekking heeft op gezondheidssector en dat in 2000 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers
K.B. 13-7-2006: bedrag ter betaling vergoedingen voorzien in sociaal akkoord dat betrekking heeft op gezondheidssector en dat in 2000 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in sector van thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door Rode Kruis
K.B. 1-7-2006: regelen tot verrekening op 1-1-2006 van in 2004 vastgestelde algebraïsche verschillen, zoals bedoeld in art. 59 en 69 van de wet
K.B. 1-7-2006: uitvoering art. 36undecies van de wet
19-6-2006 - Protocolakkoord nr. 3 van 13-6-2006 betreffende te voeren ouderenzorgbeleid
K.B. 2-6-2006: voorwaarden waaronder Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten m.t.v. art. 56, § 2, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wet, voor experimentele adjuvante behandeling van borstkanker d.m.v. farmaceutische specialiteit Herceptin
K.B. 16-5-2006: uitvoering art. 37, § 3, m.b.t. vaststelling van aan ziekenhuizen toegekend forfait voor vergoedbare famraceutische specialiteiten
K.B. 11-5-2006: kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2006
28-4-2006 - Protocol nr. 3 over te voeren ouderenzorgbeleid
28-4-2006: Protocol 2 gesloten 1-1-2003 betreffende te voeren ouderenzorgbeleid, inzake prijzen die toegepast worden in instellingen voor opvang of huisvesting van bejaarden
K.B. 16-3-2006: vaststelling voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor 2005 en tot aanpassing basisbedragen rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in K.B. 31-3-1983: instelling regeling sociale voordelen sommige geneesheren
K.B. 16-3-2006: uitvoering van art. 56, § 3bis
K.B. 13-1-2006: voorwaarden waaronder tussenkomst mag worden verleend aan huisartsenwachtposten bedoeld in art. 56, § 4
K.B. 12-1-2006: vaststelling regels om geregistreerd te worden als zorgkundige
K.B. 30-12-2005: vaststelling wijze van bekendmaking van aanbevelingen en indicatoren, art. 73, § 2
K.B. 30-12-2005: regelen tot verrekening op 1-1-2005 van de helft van in 2002 en 2003 vastgestelde algebraïsche verschillen, bedoeld in art. 59 en 69
K.B. 21-12-2005: vaststelling globale begroting voor verstrekkingen inzake klinische biologie in 2005
K.B. 21-12-2005: vaststelling van globale begroting voor verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2005
Nat. Akk. 20-12-2005: Geneesheren Ziekenfondsen 2006-2007
K.B. 23-11-2005: vaststelling van voorwaarden waaronder verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van art. 56, § 2, 2°, van de wet, om tegemoetkoming in experimentele behandeling van Respiratoir Syncytiaal Virusinfectie te verlengen
K.B. 18-11-2005: vaststelling tegemoetkoming geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen voor patiënten in persisterende vegetatieve status, art. 34, lid 1, 14°
M.B. 18-11-2005: vaststelling bedrag en voorwaarden waarin tegemoetkoming kan worden toegekend voor verstrekkingen omschreven in art. 34, lid 1, 13° van de wet
K.B. 16-11-2005: tegemoetkoming voor betaling vaccins in kader preventieprogramma's met nationaal karakter voor 2005
M.B. 23-9-2005: vaststelling voor 2005 van materie vergelijkend examen voor selectie erkende kinesitherapeuten die recht bekomen verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn tussenkomst van verplichte verzekering geneeskundige verzorging
K.B. 20-9-2005: vastlegging toepassingsregels art. 37, § 17 van de gecoördineerde wet voor verstrekkingen in thuisverpleging
K.B. 17-9-2005: vaststelling voorwaarden tegemoetkoming in tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner
M.B. 29-8-2005: vaststelling voor 2005 datum en organisatiemodaliteiten vergelijkend examen voor selectie van erkende kinesitherapeuten die recht bekomen verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van tussenkomst
M.B. 19-8-2005: uitvoering art. 8 van K.B. 23-9-2002 tot uitvoering art. 59 van programmawet 2-1-2001 wat maatregelen inzake vrijstelling arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft
K.B. 10-8-2005 - verlenging van overeenkomsten, afgesloten op basis van het K.B. 13-11-2002
K.B. 10-8-2005: houdende vaststelling van modaliteiten inzake voorschrift menselijk gebruik
K.B. 14-7-2005: begroting inzake medische beeldvorming in 2004
K.B. 14-7-2005: begroting inzake klinische biologie in 2004
M.B. 4-7-2005: subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor 2005
K.B. 20-6-2005: vaststelling criteria en regels selectie erkende kinesitherapeuten die recht bekomen verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van tussenkomst van verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen
13-6-2005 - Protocolakkoord nr. 2 gesloten op 1-1-2003 betreffende te voeren ouderenzorgbeleid, inzake gemeenschappelijke definitie van notie van kortverblijf
13-6-2005 - Protocol 1-1-2003 betreffende te voeren ouderenzorgbeleid
K.B. 22-5-2005: recht op geneeskundige verzorging van geïnterneerden
K.B. 18-4-2005: vaststelling budget in 2005 voor verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten
K.B. 7-4-2005: voorwaarden waaronder tussenkomst mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten i.v.m. acute pijn bij kinderen
K.B. 7-4-2005: nieuwe alternatieven in ouderenzorg ter ondersteuning thuisverzorging
K.B. 10-3-2005: voorwaarden bijzonder model verstrekking en betaling tuberculosebehandeling
K.B. 18-2-2005: tegemoetkoming aan kinesitherapeuten voor gebruik van telematica en elektronisch beheer dossiers
K.B. 17-2-2005: normatieve verdeelsleutel voor verdeling globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling onder de verzekeringsinstellingen vanaf 2002
K.B. 19-1-2005: voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor 2004 en aanpassing basisbedragen van rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in K.B. 31-3-1983
Akk. 15-12-2004: tandheelkundigen-ziekenfondsen 2005-2006
Verord. 27-9-2004: bepaling werkplaatsnormen voorzien in art. 80bis, 84bis en 85bis van K.B. 3-7-1996
K.B. 13-9-2004: regelen tot verrekening op 1-7-2004 van de helft van in 2002 en 2003 geregistreerde algebraïsche verschillen, bedoeld in art. 59 en 69
K.B. 13-9-2004: betaling vaccins in kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor 2004
M.B. 2-9-2004: modaliteiten ter regeling van gegevensuitwisseling van unieke numerieke code op publiekverpakkingen van farmaceutische specialiteiten
K.B. 8-7-2004: vergoeding van weesgeneesmiddelen (Opgeheven door: B.S. 19-12-2018)
K.B. 11-6-2004: globale begroting voor verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2003
K.B. 7-6-2004: globale begroting voor verstrekkingen inzake klinische biologie in 2003
K.B. 5-6-2004: uitvoering artikel 217bis van de gecoördineerde wet
25-5-2004 - Protocolakkoord nr. 2 gesloten op 1-1-2003: te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de uitvoering van punt 9, van dit protocol : de overdracht en de uitwisseling van gegevens
24-5-2004 - Protocol betreffende het gezondheidsbeleid t.o.v. patiënten in persisterende vegetatieve status
K.B. 5-5-2004: uitvoering art. 37septiesdecies, 2e lid, gecoördineerde wet
K.B. 31-3-2004: globaal budget in 2004 voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten
K.B. 24-3-2004: overeenkomsten in kader van experimentele financiering contraceptiva voor jongeren
K.B. 20-2-2004: vaststelling van datum waarop kiezerslijst voor kinesitherapeutische verkiezingen wordt vastgelegd
K.B. 20-2-2004: persoonlijk aandeel van rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van art. 35bis van de nomenclatuur (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 19-3-2007)
K.B. 18-2-2004: betaling aan erkende huisarts van honorarium voor beheer van het globaal medisch dossier (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 27-8-2004)
K.B. 4-2-2004: uitvoering van art. 25, § 3, vijfde lid van de gecoördineerde wet
K.B. 23-1-2004: regeling sociale voordelen sommige kinesitherapeuten
K.B. 22-1-2004: gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen moeten overmaken aan het RIZIV
Akk. 15-12-2003: geneesheren-ziekenfondsen voor 2004-2005
8-12-2003: protocolakkoord nr. 2 gesloten op 1-1-2003, betreffende te voeren ouderenzorgbeleid, inzake uitvoering van punt 6 van dit protocol : nieuwe alternatieven
K.B. 2-12-2003: voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor 2003 en aanpassing van basisbedragen van rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in KB 31-3-1983 (sociale voordelen)
K.B. 2-12-2003: te storten jaarlijkse bijdrage voor 2003, voorzien bij K.B. 18-1-1971 (sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen)
M.B. 6-11-2003: toekenning van tegemoetkoming, bedoeld in art. 37, § 12, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden
K.B. 24-9-2003: toekenning tegemoetkoming voor tijdelijke en experimentele projecten m.b.t. de tandverzorging bij kinderen die in kansarmoede leven
K.B. 30-7-2003: tegemoetkoming voor een preventiecampagne tegen hepatitis B voor 2003
K.B. 30-7-2003: tegemoetkoming 2003 voor een preventiecampagne tegen Haemophilus influenza type B
K.B. 30-7-2003: tegemoetkoming in preventiecampagne tegen infecties meningokokken groep C voor 2003
Verordening geneeskundige verzorging van 28-7-2003
K.B. 9-7-2003: uitvoering art. 69, § 4, 2e lid
K.B. 23-6-2003: uitvoering art. 71bis, §§ 1 en 2 (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 6-7-2016)
K.B. 11-6-2003: uitvoering art. 136, § 1, 3e lid, 136, § 5, en 164, 2e lid, inzake de met toepassing van de wet op de ziekenhuizen door de V.I. in twaalfden uit te betalen bedragen
K.B. 4-6-2003: financiële tegemoetkoming in werking van huisartsenkringen erkend overeenkomstig de normen van art. 9 van K.B. nr 78 betreffende de uitvoering van gezondheidszorgberoepen
K.B. 27-5-2003: kosten voor 2001 en volgende jaren, verbonden aan de mededeling van gegevens inzake te tariferen verstrekkingen door tariferingsdiensten aan RIZIV
K.B. 15-5-2003: kosten van autsondage bij de rechthebbenden thuis
K.B. 14-5-2003: tegemoetkoming voor verstrekkingen omschreven in art. 34, 13°
K.B. 3-5-2003: voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor 2002 en aanpassing van basisbedragen van rust- en overlevingspensioenen bedoeld in K.B. 31-3-1983(sociale voordelen)
K.B. 4-4-2003: uitvoering art. 37quater, voor zorgverleners bedoeld in art. 34, 1e lid, 11° en 12°
K.B. 3-4-2003: globaal budget 2003 voor verstrekkingen van art. 34, 12°
31-3-2003 - Protocol betreffende invoering van vereenvoudigde procedure voor toekenning van terugbetaling van of tegemoetkoming voor hulpmiddelen wat betreft rolstoelen
K.B. 27-3-2003: uitvoering art. 69, § 4, 3e en 4e lid, voor verstrekkingen van art. 34, 12°
K.B. 27-3-2003: Uitvoering art. 69, § 4, 2e lid, voor verstrekkingen van art. 34, 12°
K.B. 26-3-2003 tot uitvoering van art. 59ter van de programmawet van 2-1-2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft
K.B. 20-3-2003: vaststelling budget 2003 voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten
K.B. 9-3-2003: vaststelling budget 2002 voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten
K.B. 21-2-2003: grondslag voor berekening van de verzekeringstegemoetkoming van geneesheren en tandheelkundigen
K.B. 15-2-2007: afwijkende regels mbt vertegenwoordiging van patiënt bij uitoefing van klachtrecht zoals bedoeld in art. 11 van de wet 22-8-2002 betreffende rechten patiënt
M.B. 7-2-2003: praktische organisatie van tandartsenverkiezingen bedoeld in art. 211, § 2, en 212
K.B. 6-2-2003: voorwaarden waaraan beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen
K.B. 6-2-2003: jaarlijkse bijdrage voor 2002 voor sociale voordelen tandheelkundigen
K.B. 6-2-2003: tegemoetkoming verleent aan artsen voor het gebruik van telematica en elektronisch beheer van medische dossiers
K.B. 6-2-2003: datum vastststelling kiezerslijst voor tandartsen-verkiezingen in 2003
K.B. 4-2-2003: tegemoetkoming in kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis
K.B. 16-1-2003: tussenkomst in tijdelijke en experimentele projecten met betrekking tot huisartsenwachtdiensten
K.B. 13-1-2003: vaststelling persoonlijk aandeel rechthebbenden in kostprijs sommige verstrekkingen audiciens
K.B. 13-1-2003: tegemoetkoming aan sommige zelfstandige kinesitherapeuten die een opleiding tot gegradueerd verpleegkundige volgen
1-1-2003 - Protocol nr. 2 over te voeren ouderenzorgbeleid
Akk. 23-12-2002: tandheelkundigen-ziekenfondsen
Akk. 19-12-2002: geneesheren-ziekenfondsen voor 2003
Akk. 4-12-2002: tandheelkundigen-ziekenfondsen (mini-akkoord)
M.B. 4-12-2002: model van getuigschrift uitgereikt aan rechthebbenden van de maximumfactuur
K.B. 25-11-2002: betaling van beschikbaarheidshonorarium aan artsen die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten
K.B. 13-11-2002: voorwaarden voor sluiten van overeenkomsten : toepassing van art. 56, § 2, 1e lid, 2°voor 2002, 2003 en 2004
K.B. 24-10-2002: persoonlijk aandeel voor vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen
K.B. 24-10-2002: persoonlijk aandeel voor vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik
K.B. 18-10-2002: uitvoering art. 57 : berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie
K.B. 1-10-2002: uitvoering art. 57 en 59 van programmawet 2-1-2001 wat harmonisering van barema's en baremaverhoging betreft
K.B. 26-9-2002: uitvoering art. 35, § 3, voor verstrekkingen van art. 34, 11° en 12°
K.B. 23-9-2002: uitvoering art. 59 van programmawet 2-1-2001 : maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en einde loopbaan
M.B. 29-8-2002: delegatie van handtekening inzake notificatie in het kader van K.B. 21-12-2001 (tegemoetkoming farmaceutische specialiteiten)
K.B. 2-8-2002: uitvoering art. 19, § 4, van de nieuwe gemeentewet en art. 37quater van de wet 29-6-1981 (algemene beginselen van de sociale zekerheid)
K.B. 2-8-2002: uitvoering art. 55bis
K.B. 15-7-2002: uitvoering van hoofdstuk IIIbis en van titel III van de gecoördineerde wet
K.B. 26-6-2002: globale begroting voor de medische beeldvorming in 2002
K.B. 26-6-2002: globale begroting voor de klinische biologie in 2002
K.B. 26-6-2002: uitvoering art. 69, § 4, 3e en 4e lid, voor verstrekkingen van art. 34, 12°
K.B. 26-6-2002: globaal budget 2002: verstrekkingen van art. 34, 12°
K.B. 13-6-2002: tegemoetkoming 2002 -preventiecampagne tegen infecties door meningokokken van groep C
K.B. 3-6-2002: vermindering tegemoetkoming in prijs per tenlastenemingsdag in medisch-pediatrisch centrum voor kinderen getroffen door chronische ziekte
K.B. 16-4-2002: forfaitaire tegemoetkoming voor specifieke kosten van diensten thuisverpleging en voorwaarden voor toekennen van die tegemoetkoming
K.B. 29-3-2002: toepassing art. 37, § 17 en art. 165, laatste lid
K.B. 27-3-2002: uitvoering art. 69, § 4, 2e lid, voor de verstrekkingen van art. 34, 12°
K.B. 21-3-2002: tegemoetkoming voor materialen en verzorgingsproducten voor de verzorging ten huize van rechthebbenden die lijden aan mucoviscidose
K.B. 3-2-2002: vaststelling datum kiezerslijst voor medische verkiezingen 2002
K.B. 18-1-2002: voor 1999 en 2000 bedrag en voorwaarden van tenlasteneming van kosten inzake gegevensmededeling van te tariferen verstrekkingen door de tariferingsdiensten aan het RIZIV
K.B. 20-12-2001: verrekening in 2002 van de algebraïsche verschillen, voor 1999 en 2000, zoals bedoeld in art. 59
K.B. 5-12-2001: globaal budget in 2001 voor de farmaceutische specialiteiten
K.B. 5-12-2001: globale begroting verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2001
K.B. 5-12-2001: globale begroting verstrekkingen inzake klinische biologie in 2001
M.B. 22-11-2001: tegemoetkoming bestemd voor financiering opleiding en sensibilisering personeel voor palliatieve verzorging in rust- en verzorgingstehuizen en in rustoorden voor bejaarden (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 26-11-2003)
K.B. 13-11-2001: Vaststelling sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor 2001 en tot aanpassing basisbedragen van rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in K.B. 31-3-1983 tot instelling regeling sociale voordelen sommige geneesheren
K.B. 10-11-2001: persoonlijk aandeel in kostprijs van orthopedische zolen, van orthopedische schoenen en van sommige andere verstrekkingen inzake orhtopedie
K.B. 19-10-2001: uitvoering art. 43, § 1, 1° van de programmawet van 24-12-1993
K.B. 18-10-2001: uitvoering art. 156, § 3, van de wet 29-4-1996 (sociale bepalingen)
K.B. 9-10-2001: uitgaven voor 2001 waarmee geen rekening wordt gehouden in berekeningsbasis voor toepassing van maximumgroeinorm, ter uitvoering van art. 40, § 1, 4e lid
K.B. 21-9-2001: uitvoering van art. 69, § 4, 3e en 4e lid, voor de verstrekkingen van art. 34, 12°
K.B. 24-8-2001: verrekening in 2001 van de algebraïsche verschillen, voor 1999 en 2000, zoals bedoeld in de art. 59 en 69
M.B. 22-8-2001: uitvoering art. 51, § 2, 5e lid, in de sector van rust- en verzorgingstehuizen
K.B. 19-7-2001: vastlegging voor 2001 van het globaal budget van art. 34, 12°
K.B. 27-6-2001: uitvoering art. 59 van wet 2-1-2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft in sommige inrichtingen of diensten van openbare sector (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 28-9-2002)
K.B. 25-6-2001: uitvoering art. 59 van wet 2-1-2001 houdende sociale, budgetaire en andere bepalingen, wat maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 28-9-2002)
K.B. 15-6-2001: vaststelling van gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de V.I. moeten overmaken
K.B. 15-6-2001: vaststelling van erkenningcriteria voor tariferingsdiensten
K.B. 10-6-2001: procentueel aandeel voor 2000 van ieder trimester in het budget,uitvoering art. 61, § 13
K.B. 10-6-2001: regeling van financiering van externe kwaliteitscontrole van erkende laboratoria voor klinische biologie
K.B. 22-5-2001: voorwaarden voor tussenkomst in tijdelijke en experimentele projecten met betrekking tot zorgverlening
K.B. 4-5-2001: tegemoetkoming 2001 in het kader van preventiecampagne tegen hepatitis B voor 2001
K.B. 3-4-2001: uitvoering van art. 59 van de programmawet 2-1-2001 : arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan
K.B. 28-3-2001 - uitvoering art. 69, § 4, 2e lid, voor de verstrekkingen in art. 34, 12°, van de wet
K.B. 26-2-2001: uitvoering art. 25 van de wet
K.B. 15-1-2001: grondslag voor berekening van tegemoetkoming voor verstrekkingen van geneesheren
Nat. Akk. 18-12-2000: geneesheren-ziekenfondsen
Nat. Akk. 11-12-2000: tandheelkundigen-ziekenfondsen
K.B. 27-10-2000: inwerkingtreding art. 134 van wet 22-2-1998 houdende sociale bepalingen en modaliteiten bijkomende heffing voor 2000 op omzet van sommige farmaceutische producten
K.B. 15-10-2000: inwerkingtreding art. 10 van de wet 4-5-1999 houdende fiscale en andere bepalingen en uitvoering art. 191, 1e lid, 15°ter van de wet
K.B. 3-9-2000: globale begroting voor medische beeldvorming in 2000
K.B. 3-9-2000: globale begroting voor klinische biologie in 2000
K.B. 12-8-2000: toepassing van art. 51, § 3bis, inzake de forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen
M.B. 22-6-2000: tegemoetkoming bedoeld in art. 37, § 12, in centra voor dagverzorging
K.B. 13-3-2000 :uitvoering, voor 2000, van de bepalingen van art. 71
K.B. 1-3-2000: uitvoering art. 69, § 4, 3e en 4e lid , voor de verstrekkingen van art. 34, 12°
K.B. 14-2-2000: uitvoering art. 69, § 4, 2e lid, voor de verstrekkingen van art. 34, 12°
K.B. 4-2-2000: globaal budget 2000 voor de verstrekkingen van art. 34, 12°
K.B. 28-1-2000: procentueel aandeel voor 1999 van ieder trimester in het budget, uitvoering art. 61, § 13
K.B. 24-1-2000: vaststelling datum van kiezerslijst voor kinesitherapeutische verkiezingen
M.B. 6-1-2000 - praktische organisatie van kinesitherapeuten-verkiezingen, uitvoering art. 211, §2 en 212
K.B. 7-12-1999: voorwaarden voor beroepsorganisaties van kinesitherapeuten om als representatief te worden erkend en nadere regelen betreffende de kinesitherapeuten-verkiezingen
K.B. 3-12-1999: erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door Minister van Volksgezondheid
K.B. 2-12-1999: tegemoetkoming voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen voor palliatieve thuispatiënten, bedoeld in art. 34, 14°
K.B. 25-11-1999: termijn waarbinnen en wijze waarop het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu de minimale klinische gegevens vanaf 1998 aan de technische cel meedeelt
K.B. 15-10-1999: termijnen voor betaling van de nog verschuldigde sommen voor 1989 tot 1992, bedoeld in art. 61, § 7 en § 16
K.B. 5-10-1999: uitvoering art. 51, §4, houdende bepaling wat onder beduidende overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiële begrotingsdoelstelling moet worden verstaan
K.B. 19-9-1999: procentueel aandeel voor 1998 van ieder trimester in het budget, uitvoering art. 61, § 13
K.B. 19-9-1999: tegemoetkoming in de verpleegdagprijs van een eenheid voor de behandeling van zware brandwonden
K.B. 19-9-1999: criteria voor bepaling jaarbedrag in overeenkomsten met erkende referentielaboratoria voor de diagnose en de behandeling van tropische infectueuze aandoeningen
K.B. 18-9-1999: tegemoetkoming in kader van preventiecampagne tegen hepatitis B voor 1999 en 2000
K.B. 13-9-1999: globale begroting inzake klinische biologie in 1999
K.B. 4-8-1999: waarde Z voor de vier trimesters van 1996, in uitvoering van art. 61, § 14, van de wet
K.B. 16-6-1999: evaluatie van medische praktijkvoering
K.B. 5-5-1999: toepassing van art. 50bis, § 2, 2e lid, van de wet
K.B. 3-5-1999: Algemeen Medisch Dossier
K.B. 27-4-1999: bewijskracht van door zorgverleners en verzekeringsinstellingen opgeslagen, verwerkte, weergegeven of meegedeelde gegevens
K.B. 26-4-1999: bekrachtiging Akk. 25-1-1999 geneesheren-ziekenfondsen, gesloten ter uitvoering van art. 69 (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 27-6-2007)
K.B. 11-4-1999: kosten voor 1998 voor de mededeling van gegevens door de tariferingsdiensten en kosten voor 1998 en 1999 verbonden aan de invoering van de sociale identiteitskaart
M.B. 29-3-1999: toepassingsmodaliteiten van het K.B. 19-4-1993 inzake bijdrage op premies van aanvullende hospitalisatieverzekering
K.B. 22-3-1999 : wijze waarop de V.I. aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de samenvoeging van de anonieme minimale klinische en financiële gegevens
K.B. 22-3-1999: wijze waarop algemene niet-psychiatrische ziekenhuizen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de samenvoeging van de anonieme minimale klinische en financiële gegevens
K.B. 1-3-1999: begroting inzake klinische biologie in 1998
M.B. 4-2-1999: tegemoetkoming verpleegdagprijs van opneming in dienst van Militair Hospitaal Brussel die speciaal is uitgerust voor behandeling met zuurstoftherapie in hyperbare drukkamer
Akk. 25-1-1999: geneesheren-ziekenfondsen inzake forfaitaire honoraria medische beeldvorming per opneming voor gehospitaliseerde patiënten (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 27-6-2007)
K.B. 22-12-1998: vaststelling grondslag berekening verzekeringstegemoetkomingen voor geneeskundige verstrekkingen geneesheren
K.B. 17-12-1998: uitvoering art. 69, § 4, 3e en 4e lid, voor de verstrekkingen van art. 34, 12°
K.B. 17-12-1998: uitvoering art. 69, § 4, 2e lid, voor de verstrekkingen van art. 34, 12°
K.B. 16-12-1998: vastlegging, voor 1999, van het globaal budget voor de verstrekkingen van art. 34, 12°
Akk. 15-12-1998: geneesheren-ziekenfondsen
Akk. 14-12-1998: tandheelkundigen-ziekenfondsen
K.B. 8-11-1998: tegemoetkoming bepaalde verzorgingsproducten voor verzorgen ten huize van rechthebbenden die lijden aan zware aandoening, bedoeld in art. 34, 14°, van gecoördineerde wet en uitkeringen voor bepaalde producten voor bijzondere voeding
K.B. 16-10-1998: termijn waarbinnen en wijze waarop Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu minimale klinische gegevens m.b.t. jaren 1995, 1996 en 1997 aan technische cel meedeelt
K.B. 13-10-1998: minimale criteria waaraan overeenkomsten tussen multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorgen en Verzekeringscomité moeten voldoen
K.B. 29-9-1998: uitvoering van art. 206, § 2
K.B. 2-6-1998: tegemoetkoming incontinentiemateriaal, bedoeld in art. 34, 14°
K.B. 2-6-1998: uitvoering van art. 37, § 16bis
M.B. 2-6-1998: uitvoering art. 4 van het K.B. 2-6-1998 tot uitvoering van art. 37, § 16bis, van de wet
K.B. 26-5-1998: procentueel aandeel voor 1997, van ieder trimester in het budget, uitvoering art. 61, § 13
K.B. 12-3-1998: voorwaarden van tussenkomst in de kosten van vol menselijk bloed en sommige labiele bloedproducten (TEKST OPGEHEVEN DOOR: B.S. 19-12-2006)
K.B. 2-3-1998: vaststelling datum kiezerslijst voor de medische verkiezingen
M.B. 2-3-1998: vaststelling praktische organisatie van medische verkiezingen bedoeld in art. 211, § 1 (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 19-2-2010)
K.B. 22-2-1998: persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van de orthopedische zolen, van de orthopedische schoenen en van sommige andere verstrekkingen inzake orthopedie (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 23-11-2001)
K.B. 13-2-1998: uitvoering van art. 64
K.B. 29-12-1997: voorwaarden waaronder toepassing gecoördineerde wet, tot zelfstandigen en leden kloostergemeenschappen wordt verruimd (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 27-4-2007)
K.B. 22-12-1997: uitvoering art. 69, § 4, 2e lid, voor de verstrekkingen van art. 34, 12°
K.B. 19-12-1997: voorwaarden voor de instellingen die, zonder als rustoord te zijn erkend, een gemeenschappelijke woonplaats of verblijfplaats van bejaarden uitmaken als bedoeld in art. 34, 12°
K.B. 19-12-1997: uitvoering van art. 69, § 4, 3e en 4e lid, voor de verstrekkingen van art. 34, 12°
K.B. 19-12-1997: vastlegging voor 1998 van het budget voor de verstrekkingen van art. 34, 12°
K.B. 8-12-1997: grondslag berekening verzekeringstegemoetkoming
K.B. 8-12-1997: bepaling toepassingsmodaliteiten voor indexering prestaties
M.B. 28-11-1997: vaststelling significant verschil van correctietermen, opgenomen in bijlage bij KB 10-6-1996 tot vastlegging normatieve verdeelsleutel ter opsplitsing globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling onder V.I. voor 1995, 1996 en 1997
Akk. 3-11-1997: geneesheren-ziekenfondsen
K.B. 29-10-1997: vaststelling van de begroting voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 1997
K.B. 28-10-1997: tegemoetkoming voor verstrekkingen inake klinische biologie verricht in het laboratorium van het prins Léopold Instituut voor tropische geneeskunde te Antwerpen voor 1997
K.B. 16-10-1997: vaststelling voorwaarden waaronder en modaliteiten volgens welke het aandeel van het RIZIV in vorm van voorschotten kan worden gestort aan instellingen waarmee contracten worden gesloten die zijn bedoeld in art. 54, § 1, van de wet
K.B. 8-8-1997: vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen bedoeld in art. 211, § 1 (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 19-2-2010)
K.B. 8-8-1997: uitvoering art. 69, § 4, 3e en 4e lid, voor de verstrekkingen van art. 34, 12°
K.B. 8-8-1997 - inkomensvoorwaarden en voorwaarden i.v.m. de ingang, het behoud en de intrekking van het recht op de verhoogde tegemoetkoming, bedoeld in art. 37, § 1 (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 3-4-2007)
K.B. 19-6-1997: bekrachtiging van akk. en van bijlagen I en II van 31-10-1995 van de nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen ter uitvoering van art. 57, § 2 (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 31-10-2002)
K.B. 5-3-1997: bedrag van vermindering tegemoetkoming bij opneming in een ziekenhuis of verblijf in een revalidatiecentrum
Nat. Akk. 17-2-1997: geneesheren-ziekenfondsen
K.B. 31-1-1997: uitvoering art. 49, § 3bis, van de wet
K.B. 24-12-1996 :uitvoering art. 69, § 4, 2e lid, voor verstrekkingen van art. 34, 12°
Akk. 18-12-1996: tandheelkundigen-ziekenfondsen
K.B. 16-12-1996: vastlegging, voor 1997, van budget voor verstrekkingen van art. 34, 12°
K.B. 5-12-1996: procentueel aandeel voor 1995 van ieder trimester in het budget, uitvoering art. 61, § 13
K.B. 25-11-1996: vaststelling regelen inzake bijhouden verstrekkingenregister door zorgverleners bedoeld in art. 76 en tot bepaling administratieve geldboetes in geval van inbreuk op voorschriften
K.B. 10-11-1996: voorwaarden tegemoetkoming in kosten van enterale voeding via sonde ten huize
K.B. 10-11-1996: vaststelling erkenningsvoorwaarden pensioenkassen opgericht op initiatief van één of meer representatieve organisaties van geneesherenkops, tandheelkundigen, apothekers of kinesitherapeuten
K.B. 28-10-1996: procentueel aandeel voor 1996 van ieder trimester in het budget, uitvoering art. 61, § 13
K.B. 8-10-1996: vastlegging budgetten m.b.t. 1996, voor de verstrekkingen van klinische biologie en voor verstrekkingen medische beeldvorming
K.B. 8-10-1996: vaststelling criteria erkenning van referentielaboratoria voor verworven immunodefiëntiesyndroom
K.B. 10-6-1996: vastlegging normatieve verdeelsleutel ter opsplitsing van globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling voor jaren 1995, 1996 en 1997
K.B. 29-4-1996: vaststelling vermindering tegemoetkoming in honoraria en prijzen vastgesteld in sommige overeenkomsten met revalidatieinrichtingen bedoeld in art. 22, 6°, van de wet
K.B. 7-3-1996: tegemoetkoming inzake klinische biologie verricht in laboratorium van Prins Leopold Instituut voor Tropische geneeskunde te Antwerpen
K.B. 29-2-1996: vaststelling van het persoonlijk aandeel voor sommige tandheelkundige verstrekkingen (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 1-7-2016)
K.B. 12-1-1996: vaststelling van grondslag voor de berekening van de tegemoetkomingen voor sommige verstrekkingen van geneesheren
M.B. 14-12-1995: vaststelling van tegemoetkoming in de reiskosten i.v.m. de revalidatie
Akk. 11-12-1995: geneesheren-ziekenfondsen
Akk. 31-10-1995: geneesheren-ziekenfondsen : berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 31-10-2002)
K.B. 8-6-1995: vastlegging van de budgetten m.b.t. tot 1995, voor de verstrekkingen van klinische biologie en voor de verstrekkingen van medische beeldvorming
K.B. 27-12-1994: Grondslag berekening verzekeringstegemoetkoming sommige verstrekkingen tandheelkundigen
K.B. 16-12-1994: procentueel aandeel voor 1994 van ieder trimester in het budget, uitvoering art. 61, § 13
Akk. 12-12-1994: tandheelkundigen-ziekenfondsen
K.B. 24-8-1994: regeling heffing voor 1994 op omzet van sommige farmaceutische produkten
K.B. 12-8-1994: procentueel aandeel voor 1993 van ieder trimester in het budget, uitvoering art. 34undecies bis, § 13 van de wet van 9-8-1963
K.B. 12-8-1994: voorwaarden waaronder kan afgezien worden van de toepassing van verwijlinteresten voorzien in art. 34undecies bis, § 6, en § 15 van de wet 9-8-1963
K.B. 8-6-1994: vaststelling model voorschrijfdocument betreffende verstrekkingen farmaceutische producten ten behoeve van niet in ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
M.B. 1-4-1994: vaststelling getuigschrift in art. 6 van K.B. 3-11-1993 tot uitvoering van art. 25 van Wet 9-8-1963
K.B. 9-2-1994: uitvoering, voor 1994, van bepalingen van art. 59 van de gecoördineerde wet
M.B. 21-1-1994: uitvoering art. 5 van K.B. 3-11-1993 tot uitvoering art. 25 van de wet 9-8-1963
M.B. 21-1-1994: uitvoering art. 3 van K.B. 3-11-1993 tot uitvoering art. 25 van de wet 9-8-1963
K.B. 30-12-1993: grondslag voor berekening verzekeringstegemoetkoming voor sommige geneeskundige verstrekkingen geneesheren
K.B. 20-12-1993: uitvoering art. 37, § 18, van de wet, met betrekking tot sommige zelfstandigen
Akk. 13-12-1993: geneesheren-ziekenfondsen
K.B. 3-11-1993: uitvoering art. 37 van de gecoördineerde wet
M.B. 28-10-1993: vaststellen en meedelen van gegevens i.v.m. voorwaarden van verzekerbaarheid van zelfstandigen
K.B. 21-9-1993: aanpassing persoonlijke aandelen in de kostprijs van bepaalde verstrekkingen
M.B. 29-4-1993: modaliteiten en periodiciteit waaronder laboratoria voor klinische biologie gefactureerde bedragen en aantal voorschriften dienen mee te delen
M.B. 29-4-1993: voor periode van 1-4-1989 tot 30-6-1993, de modaliteiten en periodiciteit waaronder laboratoria voor klinische biologie de gefactureerde bedragen dienen mee te delen
K.B. 28-4-1993: erkenningscriteria in hoofde van laboratoria voor klinische biologie, bedoeld in art. 63, 1e lid, 3°
K.B. 28-4-1993: erkenningscriteria, voor periode van 1-4-1989 tot 30-6-1993, in hoofde van laboratoria voor klinische biologie, bedoeld in art. 153, § 6, 1e lid, 3° van de wet 9-8-1963
M.B. 20-4-1993: vaststelling sommige toepassingsmodaliteiten van K.B. 19-4-1993 betreffende bijdrage premies terzake van aanvullende verzekering hospitalisatie
K.B. 19-4-1993: bijdrage premies terzake van aanvullende verzekering hospitalisatie
K.B. 29-1-1993: uitvoering, voor 1993, van bepalingen art. 59 van de gecoördineerde wet
K.B. 11-1-1993: grondslag voor berekening van de tegemoetkoming voor verstrekkingen van tandheelkundigen
K.B. 28-12-1992: grondslag voor berekening van de tegemoetkoming voor sommige verstrekkingen van geneesheren
Akk. 9-12-1992: tandheelkundigen-ziekenfondsen
K.B. 22-10-1992: uitvoering art. 69, § 1, van de gecoördineerde wet
K.B. 24-9-1992: vaststelling regelen betreffende forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede onderaanneming van deze verstrekkingen
M.B. 19-5-1992: tegemoetkoming bedoeld in art. 37, § 12, van de wet, in rust- en verzorgingstehuizen (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 26-11-2003)
K.B. 5-3-1992: criteria en modaliteiten volgens welke bij laboratoria voor klinische biologie bedragen worden teruggevorderd bedoel in art. 60 van de wet
K.B. 8-1-1992: vervoerkosten van de prematuren en pasgeborenen
M.B. 8-1-1992: tegemoetkoming en toekenningsvoorwaarden voor tegemoetkoming in vervoerkosten van prematuren en pasgeborenen wier leven wordt bedreigd of die risico op blijvende neurologische sequelen lopen
K.B. 30-12-1991: uitvoering voor 1992 van bepalingen van art. 59 van de gecoördineerde wet
K.B. 17-10-1991: uitvoering art. 158 van de gecoördineerde wet
K.B. 15-10-1991: uitvoering art. 6 van de gecoördineerde wet
M.B. 17-9-1991: tegemoetkoming in de kosten van steriele insulinespuiten
K.B. 16-9-1991: voorwaarden van tegemoetkoming in kosten van steriele insulinespuiten
K.B. 19-8-1991: voorwaarden waaronder tussenkomst mag worden verleend in experimenten inzake palliatieve hulp
Verord. 3-6-1991: modellen van documenten conform dewelke reiskosten i.v.m. revalidatie bij verzekeringsinstellingen ter tegemoetkoming dienen te worden ingediend
K.B. 7-5-1991: persoonlijk aandeel rechthebbenden in kosten voor vergoedbare farmaceutische verstrekkingen
K.B. 10-1-1991: vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen
Bijlage K.B. 10-1-1991: vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen
K.B. 2-1-1991: uitvoering voor 1991 van de bepalingen van art. 59 van de gecoördineerde wet
Akk. 18-12-1990: geneesheren-ziekenfondsen
M.B. 10-7-1990: tegemoetkoming van art. 37, § 12, in psychiatrische verzorgingstehuizen
M.B. 2-7-1990 - tegemoetkoming in de verpleegdagprijs van een opneming in de dienst van een militair hospitaal die speciaal is uitgerust om personen met ernstige brandwonden, die er zijn opgenomen, te verzorgen (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 1-8-2007)
M.B. 5-6-1990: tegemoetkoming in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland
K.B. 25-5-1990: lijst van weefsels van menselijke oorsprong waarvoor in afleveringskosten een tegemoetkoming wordt verleend (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 22-12-2008)
K.B. 23-3-1990: tegemoetkoming in de kosten voor het afleveren van weefsels van menselijke oorsprong (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 22-12-2008)
K.B. 24-1-1990: heffing voor 1990 op het omzetcijfer van sommige farmaceutische producten
M.B. 29-12-1989: prijzen van niet-terugbetaalbare geneesmiddelen (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 1-7-2014)
M.B. 29-12-1989: prijzen van terugbetaalbare geneesmiddelen (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 1-7-2014)
K.B. 19-12-1989: uitvoering art. 59 van de gecoördineerde wet
K.B. 13-12-1989: uitvoering art. 70 van de gecoördineerde wet, m.b.t. verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeeskunde in vitro, die in onderaanneming worden verricht voor in ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
K.B. 30-11-1989: uitvoering art. 53, 5e lid, van de wet
M.B. 6-7-1989: uitvoering art. 37, § 11 van de gecoördineerde wet
K.B. 30-1-1989: uitvoering art. 59 van de gecoördineerde wet
Akk. 14-12-1988 - tandheelkundigen-ziekenfondsen
K.B. 22-7-1988: grondslag voor berekening verzekeringstegemoetkomingen voor geneeskundige verstrekkingen geneesheren
Akk. 20-6-1988: geneesheren-ziekenfondsen
K.B. 21-5-1987: tegemoetkoming kosten gipsbanden en ander gipsmateriaal en van moedermelk
Verord. 29-12-1986: uitvoering K.B. 10-10-1986 tot uitvoering art. 34quater, 4e lid, van de wet 9-8-1963
K.B. 10-10-1986: uitvoering art. 53, §1, 9e lid, van de gecoördineerde wet (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 23-9-2015 -ed. 1)
K.B. 4-8-1986: uitvoering art. 63, 2e lid, 1°, van de gecoördineerde wet
M.B. 24-1-1985: tegemoetkoming reiskosten van gedialyseerde rechthebbenden
K.B. 18-11-1983: uitvoering art. 4 van het K.B. nr. 143 30-12-1982 tot vaststelling voorwaarden waaraan laboratoria moeten voldoen voor tegemoetkoming in de verstrekkingen van klinische biologie
K.B. 31-3-1983: regeling sociale voordelen voor sommige geneesheren (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 20-3-2007)
K.B. nr 143 van 30-12-1982: Voorwaarden waaraan laboratoria moeten voldoen voor tegemoetkoming klinische biologie
K.B. 23-3-1982: persoonlijk aandeel rechthebbenden of tegemoetkoming honorarium bepaalde verstrekkingen
K.B. nr. 13 26-2-1982: uitvoering art. 1, 2°, van wet 2-2-1982: toekenning bepaalde bijzondere machten aan koning, wet betreft beoefenaars geneeskunst en paramedische beroepen
K.B. 16-12-1981: uitvoering art. 63 gecoördineerde wet
M.B. 12-2-1981: kosten die voortvloeien uit opneming rechthebbenden in ziekenhuis beheerd door Ministerie Landsverdediging, welke aanvang nam tijden periode 7-1-1980 tot en met 25-1-1980
Wet 10-2-1981: inzake inkomensmatiging
K.B. 8-12-1977: programma examen technische bevoegdheid om erkenning als bandagist te verkrijgen, voor verstrekkingen bedoeld in art. 28, § 6, bijlage KB 16-11-1973 (nomenclatuur)
K.B. 31-1-1977: verstrekkingen van klinische biologie, bedoeld in art. 63 van de gecoördineerde wet
K.B. 19-7-1976: uitvoering art. 37, 2e lid, van de wet 30-3-1976: economische herstelmaatregelen
K.B. 13-1-1976: financiële statistische bepalingen m.b.t. uitgaven ingevolge herfacturering van ligdagprijs in het raam van de Wet 23-12-1963 op ziekenhuizen
K.B. 3-2-1975: uitvoering art. 191, 1e lid, 8° van de gecoördineerde wet
K.B. 25-1-1973: bijdragen verschuldigd door personen toegelaten tot voorgezette verzekering
K.B. 11-12-1972: tegemoetkoming staat ten behoeve van personen ten laste van gedetineerden en geïnterneerden, in bijdragen van nog niet beschermde personen en van minder-validen
K.B. 18-3-1971: sociale voordelen sommige apothekers
K.B. 18-1-1971: sociale voordelen sommige tandheelkundigen (Opgeheven door: B.S. 31-8-2007)
M.B. 23-12-1970: verpleegdagprijs gesloten psychiatrische inrichtingen
K.B. 24-10-1967: Schorsing overgang naar andere verzekeringsinstelling in stelsel verplichte verzekering G.V. zelstandigen
K.B. 8-6-1967: honoraria en prijzen van bepaalde vroedvrouwen en paramedische medewerkers (Opgeheven door: B.S. 14-5-2019)
M.B. 9-6-1965: tegemoetkoming in prijs verpleegdag preventorium en in kolonie voor zwakke kinderen en in de plaatsing van kinderen in wier omgeving besmettelijke tuberculoselijders leven
K.B. 16-12-1963: samenstelling van [commissies] belast met onderhandelen over en sluiten van nationale overeenkomsten in kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging