Geneeskundige verzorging (2)
  Uitvoeringsbesluiten GV (2)
  Sociale Zaken (2)
  Zelfstandigen (2)
  Uitkeringen (20)
  Verordening uitkeringen van 16-4-1997 (1)
  Koninklijk besluit van 20-7-1971 (zelfstandigen) (1)
  Uitvoeringsbesluiten Uitk. (18)
  Zelfstandigen (7)
  Koninkljk besluit van 20-7-1971 (1)
  Andere besluiten (6)
  Administratie - Controle - Betwiste zaken (1)
  Zeelieden - Mijnwerkers - Controle Instellingen Openbaar Nut - Bestuur der Talen (1)
  Sociale zekerheid van de zeelieden ter koopvaardij (1)

Document: 20

M.B. 2-9-2011: goedkeuring van de verordening van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV, tot wijziging van de verordening van 12-2-2001 tot uitvoering van art. 22, § 2, a), van de wet van 11-4-1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde
M.B. 5-3-2001: goedkeuring verordening beheerscomité van uitkeringsverzekering zelfstandigen van dienst uitkeringen van RIZIV, tot uitvoering art. 22, § 2, a, van Wet 11-4-1995 tot invoering "Handvest" sociaal verzekerde
Verord. 12-2-2001: uitvoering art. 22, § 2, a), van wet 11-4-1995 ("handvest" sociaal verzekerde)
M.B. 20-4-1999: goedkeuring verord. beheerscomité dienst uitkeringen, uitvoering art. 22, § 2, a) van wet 11-4-1995: "Handvest" sociaal verzekerde
Verord. 17-3-1999: uitvoering art. 22, § 2, a, wet 11-4-1995 tot invoering van handvest van sociaal verzekerde
Verord. uitkeringen van 16-4-1997
M.B. 28-10-1993: vaststellen en meedelen van gegevens i.v.m. voorwaarden van verzekerbaarheid van zelfstandigen
Wet 29-12-1990: sociale bepalingen
M.B. 29-9-1982: uitvoering K.B. 24-9-1982 tot uitvoering K.B. nr. 33 van 30-3-1982: inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen
K.B. 24-9-1982: uitvoering KB nr 33 30-3-1982: inhouding invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen
K.B. nr. 33 30-3-1982: inhouding invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen
K.B. 24-4-1974: verbod cumulatie tussen pensioen toegekend aan personeelseden van sommige instellingen van openbaar nut en hun rechthebbenden
K.B. 25-1-1973: bijdragen verschuldigd door personen toegelaten tot voorgezette verzekering
K.B. 22-11-1972: uitbetaling invaliditeitsuitkeringen bepaald bij K.B. 20-7-1971 aan onderhorigen van V.S.
K.B. 27-6-1972: uitvoering art. 89 van K.B. 20-7-1971
K.B. 20-7-1971: instelling uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering t.v.v. zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
K.B. 1-6-1971: voorwaarden tot erkenning geneeskundige controlediensten die voor rekening van ondernemingen werken
K.B. 14-4-1971: uitbetaling invaliditeitsuitkeringen bepaald bij Belgische wetgeving en van rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag en werknemers aan onderdanen van VS
Verord. 6-5-1970: uitvoering art. 40, 12°, van wet 9-8-1963
Verord. 12-6-1967: uitzonderlijke afwijking verordeningsbepalingen inzake betaling uitkering begrafeniskosten