Geneeskundige verzorging (4)
  Koninklijk besluit van 29-12-1997 (zelfstandigen) (1)
  Uitvoeringsbesluiten GV (3)
  Sociale Zaken (3)
  Zelfstandigen (3)
  Uitkeringen (7)
  Koninklijk besluit van 20-7-1971 (zelfstandigen) (1)
  Uitvoeringsbesluiten Uitk. (6)
  Zelfstandigen (16)
  Koninklijk besluit van 29-12-1997 (1)
  Koninkljk besluit van 20-7-1971 (1)
  Andere besluiten (12)

Document: 16

K.B. 15-9-2020: houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
Wet 7-4-2019: houdende invoering vaderschaps- en geboorteverlof t.g.v. zelfstandigen
K.B. 23-3-2019: invoering toekenningsvoorwaarden uitkering voor pleegouderverlof t.g.v. zelfstandigen
K.B. 20-12-2006: invoering toekenningsvoorwaarden adoptieuitkering t.g.v. zelfstandigen
M.B. 5-3-2001: goedkeuring verordening beheerscomité van uitkeringsverzekering zelfstandigen van dienst uitkeringen van RIZIV, tot uitvoering art. 22, § 2, a, van Wet 11-4-1995 tot invoering "Handvest" sociaal verzekerde
Verord. 12-2-2001: uitvoering art. 22, § 2, a), van wet 11-4-1995 ("handvest" sociaal verzekerde)
K.B. 29-12-1997: voorwaarden waaronder toepassing gecoördineerde wet, tot zelfstandigen en leden kloostergemeenschappen wordt verruimd (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 27-4-2007)
M.B. 28-10-1993: vaststellen en meedelen van gegevens i.v.m. voorwaarden van verzekerbaarheid van zelfstandigen
Verord. 22-5-1984: uitvoering art. 54ter K.B. 30-7-1964 houdende voorwaarden waaronder toepassing wet 9-8-1963 tot instelling en organisatie regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot zelfstandigen verruimd
K.B. 25-1-1973: bijdragen verschuldigd door personen toegelaten tot voorgezette verzekering
K.B. 22-11-1972: uitbetaling invaliditeitsuitkeringen bepaald bij K.B. 20-7-1971 aan onderhorigen van V.S.
K.B. 27-6-1972: uitvoering art. 89 van K.B. 20-7-1971
Verord. 17-1-1972: uitvoering art. 41, 9°, van K.B. 20-7-1971
K.B. 20-7-1971: instelling uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering t.v.v. zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
M.B. 18-3-1968: bestemming bepaalde achterstallige bijdragen zelfstandigen, ingevorderd door Hulpkas
K.B. 24-10-1967: Schorsing overgang naar andere verzekeringsinstelling in stelsel verplichte verzekering G.V. zelstandigen