Andere wettelijke bepalingen (79)
  Geneeskundige verzorging (1)
  Uitvoeringsbesluiten GV (1)
  Sociale Zaken (1)
  Algemene regeling 2019 (1)

Document: 79

K.B. 15-1-2024: tot wijziging van K.B. 3-7-1996 tot uitvoering van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994
K.B. 28-6-2023: tot uitvoering van artikel 53, § 1, eerste, derde en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
K.B. 28-6-2023: tot uitvoering van artikel 53, § 1, eerste, derde en vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de elektronische facturatie en transparantie van tandheelkundigen
Verord. 6-3-2023: tot uitvoering van artikel 22, § 2, a) van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde
K.B. 6-2-2023: tot uitvoering van hoofdstuk 3 van titel 9 van de programmawet van 26-12-2022 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen
Wet van 23-6-2022 houdende budgettaire bepalingen inzake gezondheid (1)
Besluit van het Algemeen beheerscomité van 16-5-2022: tot vaststelling van het personeelsplan 2022 van het RIZIV
Besluit Alg. Beh. Com. 22-2-2021: vaststelling personeelsplan 2021 van RIZIV
K.B. 7-11-2021: afwijking bepalingen van K.B. 15-12-2013: uitvoering art. 37vicies/1 van wet 14-7-1994, toekenning statuut persoon met chronische aandoening in 2021 en 2022 ten gevolge van COVID-19-pandemie
Wet 4-7-2021: houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
Wet 13-6-2021: maatregelen ter beheersing van COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in domein gezondheidszorg
K.B. 20-12-2020: uitvoering van art. 4, tweede lid van de wet van 13-3-2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen
Wet 24-6-2020: toekenning tijdelijke aanvulling op uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid
Wet 4-5-2020: uitvoering besparingsmaatregelen bij farmaceutische specialiteiten in kader van gezondsheidszorgbegroting 2020
K.B. 12-7-2019: goedkeuring eerste aanpassing vijfde bestuursovereenkomst tussen Belgische Staat en RIZIV
Beslissing 25-4-2019: Overeenkomstencommissie verplegingsinrichtingen-verzekeringsinstellingen m.b.t. modaliteiten van toepassing van derdebetalersregeling
Wet 22-4-2019: wijziging gecoördineerde wet 10-5-2015 betreffende uitoefening gezonheidszorgberoepen
Wet 22-4-2019: inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in gezondheidszorg
Wet 1-4-2019 houdende bepalingen betreffende terugbetaling van pharmaceutische specialiteiten alsook administratiekosten, efficiëntie en transparantie van verzekeringsinstellingen
K.B. 29-3-2019: toekenningsvoorwaarden en uitvoeirngsmodaliteiten financiële steunregeling op basis van heffingen zakencijfer van farmaceutische specialiteiten, ingesteld door art. 191quinquies van de gecoördineerde wet
Wet 11-1-2019: Omzetting richtlijn (EU) 2016/2341 van Europees Parlement en Raad van 14-12-2016 betreffende werkzaamheden en toezicht op instellingen Bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging wet 27-10-2006: toezicht instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening
Wet 21-12-2018: Diverse bepalingen Sociale zaken
Wet 30-10-2018: diverse bepalingen inzake gezondheid (1)
Wet 19-7-2018: gebundelde financiering van laagvariabele ziekenhuiszorg
K.B. 27-4-18: bepaling van verdeling middelen overgedragen aan het Sectoraal Spaarfonds federale gezondheidssectoren, ten gunste van zowel werknemers met arbeidsovereenkomst bij werkgever van private sector als bij werkgever van publieke sector in kader van art. 55 programmawet 20-7-2006
Besluit 13-2-2018: vaststelling van personeelsplan van eHealth-platform voor 2018
K.B. 28-1-2018: toekenning van dotatie aan Federaal Kenniscentraum voor gezondheidszorg voor 2018
Wet 18-7-2017: betreffende oprichting van statuut van nationale solidariteit, toekenning van herstelpensioen en terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme
Wet 18-4-2017: hervorming van de financiering van de sociale zekerheid (1)
Besluit van het Beheerscomité van 14-2-2017 tot vaststelling van het personeelsplan van het eHealth-platform voor het jaar 2017
Besluit 15-4-2016: vaststelling van personeelsplan van eHealth-platform voor 2016
Programmawet (I) van 26-12-2015
Besluit van 10-6-2015 van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het eHealth-platform voor het jaar 2015
Wet 29-1-2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart
Wet 21-12-2013: versterking van transparantie, onafhankelijkheid en geloofwaardigheid van beslissingen en adviezen op vlak van gezondheid, ziekteverzekering, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
Wet 15-12-2013: medische hulpmiddelen
K.B. 18-10-2013 tot bepaling van sommige aspecten in verband met het personeel van het eHealth-platform
Wet 30-7-2013: diverse bepalingen
Wet 13-3-2013 tot hervorming van de inhouding van 3, 55 pct. ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen
Besluit Beheerscomité 12-3-2013: vaststelling personeelsplan van eHealth-platform voor 2013
K.B. 20-9-2012 tot uitbreiding van de lijst van instanties die het eHealth-platform kunnen vragen om als intermediaire organisatie op te treden
K.B. 20-9-2012: organisatie van informatieveiligheid bij eHealth-platform en vaststelling van opdrachten en bevoegdheden van geneesheer onder wiens toezicht en verantwoordelijkheid de verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezondheid door eHealth-platform gebeurt
Besluit Beheerscomité 11-9-2012: vastelling personeelsplan van eHealth-platform voor 2012
Wet 22-6-2012: programmawet
K.B. 1-7-2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet 2-6-2010 sociaal strafrecht
K.B. 15-11-2010: vastelling voorwaarden voor aanwijzing van leden van de raad van beheer van FMO
Wet 23-12-2009: programmawet (1)
K.B. 17-12-2009 inwerkingtreding van artikelen 161 en 162 van de programmawet (1) 22-12-2008
K.B. van 17-7-2009 uitvoering art. 191, eerste lid, 7°, tweede lid van de wet
Gezondheidswet van 19-12-2008
Wet 21-8-2008: oprichting en organisatie van eHealth-platform
Wet 4-6-2007: wijziging wetgeving bevordering patiëntenmobiliteit (1)
Wet 21-4-2007: aanwijzing vertegenwoordigers thuisverpleegkundigen in overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzerkeringsinstellingen
Wet 27-12-2006: houdende diverse bepalingen (I) (1)
Wet 27-12-2006: programmawet (I)
Wet 20-7-2006: programmawet
K.B. 17-9-2005: wijziging, vaststelling begroting, opdrachten van Commissie voor begrotingscontrole en documenten m.b.t. afsluiting van de rekening, van de wet
K.B. 17-9-2005: uitvoering artikel 168, derde en vierde lid van de wet
Wet 27-4-2005: gezondheidswet
Wet 22-12-2003: Programmawet (I)
Wet 24-2-2003: modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende elektronische communicatie tussen ondernemingen en federale overheid
Wet 24-12-2002: programmawet
Wet 5-6-2002: maximumfactuur
Wet 14-1-2002: houdende maatregelen inzake gezondheidszorg
Wet 10-8-2001: houdende maatregelen inzake gezondheidszorg
Wet 2-1-2001: Programmawet
K.B. 10-4-2000: verlenging tijdschema's van art. 196, §1, en art. 198, §2 en §3 van de wet
K.B. 22-3-1999: uitvoering art. 43, §3, 2e lid, van de programmawet van 24-12-1993 - (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 2-6-2004)
K.B. 25-4-1997:- reorganisatie van de gezondheidszorgen
K.B. 25-4-1997: toegang tot geneeskundige verzorging veralgemenen en versoepelen, in het bijzonder voor de sociaal-economisch achtergestelde groepen
K.B. 5-3-1997: maatregelen inzake honoraria voor de hemodialyseverstrekkingen
K.B. 4-2-1997: heffing op de omzet van sommige farmaceutische produkten
K.B. 30-12-1996: beheersing uitgaven geneeskundige verzorging voor sommige forfaitaire tegemoetkomingen
K.B. 30-12-1996: beheersing uitgaven gen. verzorging: persoonlijk aandeel voor de rechthebbenden
K.B. 30-12-1996: beheersing uitgaven geneeskundige verzorging, betreffende sommige honoraria, prijzen en bedragen
K.B.23-12-1996: verlenging tijdschema van art. 196, §4, 2e lid, en art. 198, §4, gecoördineerde wet
K.B. 23-12-1996: beheersing van de uitgaven geneeskundige verzorging
Wet 29-4-1996: houdende sociale bepalingen
Wet 9-1-1995: bekrachting van K.B. 14-7-1994 houdende coördinatie van wet 9-8-1963