Uitkeringen (1)
  Uitvoeringsbesluiten Uitk. (1)
  Zeelieden - Mijnwerkers - Controle Instellingen Openbaar Nut - Bestuur der Talen (53)
  Sociale zekerheid van de zeelieden ter koopvaardij (17)
  Maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden - Pensioenen mijnwerkers (6)
  Controle instellingen van Openbaar Nut - Beheer instellingen van Openbaar Nut (10)
  Gebruik van de talen in bestuurzaken (20)

Document: 53

K.B. 3-4-2013: vaststelling van taalkaders van centraal bestuur van RIZIV
K.B. 14-2-2008 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18-7-1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen
K.B. 13-3-2007: vaststelling van betrekkingen van ambtenaren in sommige instellingen van openbaar nut
K.B. 5-7-2006: vaststelling van betrekkingen van ambtenaren van centrale diensten van openbare instellingen van sociale zekerheid
K.B. 17-5-2006: vaststelling van graden van personeelsleden van wetenschappelijke instelling van Staat "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid"
K.B. 19-9-2005: vaststelling van klassen en graden van ambtenaren van bepaalde centrale diensten
K.B. 19-9-2005: vaststelling van betrekkingen van ambtenaren van centrale diensten van federale overheidsdiensten
K.B. 16-12-2004: vaststelling van betrekkingen graden van agenten bij Federaal Agentschap voor Veiligheid van Voedeslketen
K.B. 7-5-2004: vaststelling van graden van administratief personeel van Raad van State
K.B. 24-10-2003: statuut van managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct administrateur-generaal van openbare instellingen van sociale zekerheid
K.B. 15-5-2003: uitvoering art. 2 van besluitwet 7-2-1945 betreffende maatschappelijke veiligheid van zeelieden ter koopvaardij
K.B. 8-4-2003: vaststelling van graden van ambtenaren van Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen
K.B. 3-4-2003: vaststelling van betrekkingen van ambtenaren van centrale diensten van Federaal Kenniscentrum voor gezondheidszorg
K.B. 11-3-2002: uitvoering van sommige bepalingen van Wet 11-4-1995 en tot wijziging van K.B. 8-4-1976 houdende regeling van gezinsbijslag t.v.v. zelfstandigen
K.B. 26-10-2001: uitvoering art. 12, § 1, 2°, a), van besluitwet 7-2-1945
K.B. 1-3-2000: vaststelling van graden van ambtenaren van carrière van Attachés voor Internationale samenwerking
M.B. 2-2-1994: uitvoering art. 13bis, § 7, tweede lid, van K.B. 19-11-1970 betreffende invaliditeitspensioenstelsel mijnwerkers
Wet 20-7-1991: sociale diverse bepalingen
K.B. 18-9-1990: inwerkintreding, kruispuntbank sociale zekerheid, sommige bepalingen van wet 25-4-1963 betreffende beheer van instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg
K.B. 12-3-1990: uitvoering art. 2, § 1, van besluitwet 10-1-1945 betreffende maatschappelijke zekerheid van mijnwerkers en ermee gelijkgestelden
K.B. 5-5-1988: wijziging K.B. 24-10-1936 houdende wijziging en samenordening van statute der hulp- en voorzorgkas voor zeevarenden onder Belgische vlag
K.B. 22-10-1987: uitvoering art. 45 van herstelwet 31-7-1984 voor koopvaardij
K.B. 5-8-1986: algemeen reglement op begroting en boekhouding van instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij wet 16-3-1954
K.B. 7-4-1986: wijziging K.B. 24-10-1936 houdende wijziging en samenordening statuten der hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag
K.B. 4-9-1985: uitvoering art. 3, § 1, van besluitwet 7-2-1945 betreffende maatschappelijke veiligheid van zeelieden ter koopvaardij en wijziging van K.B. 24-10-1936
K.B. 24-1-1985: uitvoering KB 31-3-1984 houdende bepaalde tijdelijke wijzigingen in regeling inzake koppeling sommige sociale uitkeringen van maatschappelijke zekerheid en uitgaven in overheidssector aan indexcijfer van consumptieprijzen van het Rijk, en tot toekenning inhaalpremie aan sommige gerechtigden op sociale uitkeringen
K.B. 11-4-1983: uitvoering art. 2, § 3, 6°, van besluitwet 10-1-1945: maatschappelijke zekerheid mijnwerkers en ermee gelijkgestelden
K.B. nr. 33 30-3-1982: inhouding invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen
K.B. 29-10-1981: toekenning bijkomende bijslag in 1981 aan invalide zeelieden ter koopvaardij
K.B. 6-7-1981: vaststelling jaren 1980 en 1981 van herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op loongrenzen sommige sociale zekerheidsbijdragen
K.B. 12-12-1980: toekenning speciale vergoeding in 1980 aan invalide zeelieden ter koopvaardij
K.B. 20-11-1970: bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheden mijnwerkers en ermee gelijkgestelden
K.B. 19-11-1970: betreffende invaliditeitspensioenstelsel mijnwerkers
K.B. van 24-2-1970: vaststelling instellingen dewelke ontwerpen van begroting van instellingen openbaar nut moeten opgesteld zijn en waarbij overmaken van ontwerpen aan bevoegde overheden wordt geregeld
K.B. 30-11-1966: voorwaarden voor uitreiken van bewijzen omtrent taalkennis voorgeschreven bij art. 53 van wetten op gebruik van talen in bestuurszaken samengevat op 18-7-1966
K.B. 30-11-1966: vrijwaring van verkregen rechten van ambtenaren die op 1-9-1963 verbonden waren aan dienst gevestigd in Franse, Nederlandse of Duitse taalgebied
K.B. 30-11-1966: vrijwaring van verkregen rechten van ambtenaren die op 1-9-1963 verbonden waren aan plaatselijke of gewestelijk dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad
K.B. 30-11-1966: vrijwaring van rechten verkregen door eentalige beamten op 1-9-1963 in dienst in centrale besturen en in België zetelende uitvoeringsdiensten
K.B. 30-11-1966: aanwijzing van tweetalige adjuncten in centrale diensten
K.B. 30-11-1966: inschrijving van ambtenaren van hoofdbesturen en van in België zetelende uitvoeringsdiensten op een van de taalrollen
Wetten op gebruik talen in bestuurszaken samengevat op 18-7-1966
K.B. 18-7-1966: coördinatie van wetten op gebruik talen in bestuurszaken
Wet 25-2-1964: inrichting pool van zeelieden ter koopvaardij (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 26-6 - ed. 2)
Wet 28-6-1963: wijziging en aanvulling wetten op rijkscomptabiliteit
Wet 25-4-1963: beheer van instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg
K.B. 7-1-1960: uitvoering art. 2bis van besluitwet 10-1-1945, betreffende maatschappelijke zekerheid mijnwerkers en ermee gelijkgestelden
K.B. 10-9-1958: gewaarborgde minimumbedragen van rust- en overlevingspensioenen voor zeelieden ter koopvaardij
K.B. 9-4-1954: bevoegdheden revisoren bij instellingen van openbaar nut
K.B. 8-4-1954: modaliteiten van controle vanwege inspecteurs van financiën op sommige instellingen van openbaar nut
K.B. 7-4-1954: algemeen reglement op begroting en comptabiliteit van bij wet 16-3-1954 bedoelde instellingen van openbaar nut
Wet 16-3-1954: controle sommige instellingen openbaar nut
Besluitwet 7-2-1945: maatschappelijke veiligheid van zeelieden ter koopvaardij
K.B. 24-10-1936: wijziging en samenordening statuten der Hulp- en Voorzorgskas zeevarenden