Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 206.


[Koninklijk besluit 25/04/1997 - B.S. 30/04/1997 ed.3 Vervanging] Vanaf het dienstjaar 1998, volgens modaliteiten bepaald door de Minister, na raadpleging van de in het volgend lid bedoelde commissie, dienen deze statistische tabellen ook de uitgaven te bevatten betreffende alle verstrekkingen die in elke verplegingsinrichting worden verricht voor niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.
d'application à partir du 30/04/1997