Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 206.


[Koninklijk besluit 25/04/1997 - B.S. 30/04/1997 ed.3 Invoeging] § 5. Vanaf het dienstjaar 1998 maken de verzekeringsinstellingen aan de in § 3 vermelde dienst, op basis van modaliteiten en voor verstrekkingen of verstrekkingspakketten die door de Minister worden vastgelegd, na advies van de Technische boekhoudkundige en statistische commissie, boekhoudkundige gegevens over waarbij de uitgaven van de verzekering en het aantal terugbetaalde verstrekkingen of afleveringen worden uitgesplitst per maand of per trimester van verstrekking of van aflevering.
d'application à partir du 30/04/1997

[Koninklijk besluit 17/09/2005 - B.S. 23/09/2005 ed.1 p.41359 art.9 Opheffing] § 5. [Opgeheven door: K.B. 17-9-05 - B.S. 23-9 - ed. 1]
d'application à partir du 23/09/2005