Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25octies/1.


[Wet 07/02/2014 - B.S. 25/02/2014 Invoeging] § 3. De in § 1, tweede lid, 2°, bedoelde voorstellen van de Commissie worden uitgebracht op eigen initiatief of op vraag van de voor Volksgezondheid bevoegde minister, van de voor Sociale Zaken bevoegde minister, van het College van Geneesheren-directeurs of van een firma.]
d'application à partir du 07/03/2014

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 Wijziging] § 3. De in § 1, tweede lid, 2°, bedoelde voorstellen van de Commissie worden uitgebracht op eigen initiatief of op vraag van de voor Volksgezondheid bevoegde minister, van de voor Sociale Zaken bevoegde minister, van het College van [artsen-directeurs] of van een firma.
d'application à partir du 07/09/2017
Note: